A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

9 QUY CHE CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2019

UBND huyÖn Th­êng tÝn              Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THCS Thèng NhÊt                        §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 

 

Quy chÕ chi tiªu néi bé n¨m 2019

( Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 01/Q§ -THTN ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2019 cña HiÖu Tr­ëng Trõêng THCS Thèng NhÊt )

 

KÝnh göi :       - UBND  HuyÖn Th­êng TÝn

                 - Phßng Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch  huyÖn th­êng tÝn   

                 - Kho b¹c nhµ n­íc huyÖn th­êng tÝn

  

Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

           - Quy chÕ chi tiªu néi bé thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®ù¬c ¸p dông t¹i tr­êng THCS  Thèng NhÊt

           - C¸c néi dung thùc hiÖn kho¶n kinh phÝ ®­îc thùc hiÖn víi toµn thÓ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña tr­êng THCS  Thèng NhÊt.

§iÒu 2. Môc tiªu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé :

           - X©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé , t¹o quyÒn chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý chi tiªu tµi chÝnh ¸p dungh thèng nhÊt trong ®¬n vÞ.

           - Chñ ®éng , s¸ng t¹o trong thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, x©y dùng ph¸ triÓn ®¬n vÞ.

           - Lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý , thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong ®¬n vÞ , thùc hiÖn kiÓm so¸t cña kho b¹c nhµ n­íc, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thanh tra , kiÓm to¸n theo quy ®Þnh.

           - N©ng cao chÊt l­îng phôc vô gi¶ng d¹y trong c¸n bé gi¸o viªn , c«ng nh©n viªn.

           - T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ

§iÒu 3: Yªu cÇu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

           - Thùc hiÖn ho¹t ®éng th­êng xuyªn phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ

           - Thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, sö dông kinh phÝ cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý.

           - Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ vµ n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c.

           - X©y dùng møc chi tiªu cho tõng nhiÖm vô , néi dung c«ng viÖc phï hîp víi ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ . Ph¶i c«ng khai minh b¹ch tai ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy quyÒn d©n chñ còng nh­ viÖc gi¸m s¸t cña toµn thÓ CBGVNV cña tr­êng.

§iÒu 4:Nguyªn t¾c x©y dùng quy chÕ  chi tiªu néi bé :

           - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp.

          - Chñ ®éng qu¶n lý sö dông lao ®éng , thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao vµ æn ®Þnh thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.

          - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng.                                   

          - Thùc hiÖn chi tr¶ kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé viªn chøc .

          - PhÊn ®Êu t¨ng thu vµ tiÕt kiÖm chi.

§iÒu 5: C¨n cø x©y dùng quy chÕ :

C¸c chÕ ®é , tiªu chuÈn ®Þnh møc chi kinh phÝ hiÖn hµnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn:

          - QuyÕt ®Þnh sè 51/2007/Q§ - BGD&§T ngµy 31/08/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ Tr­êng Trung Häc.

          - QuyÕt ®Þnh sè 4868./Q§. UBND  ngµy 18/12/2018 cña UBND  huyÖn Th­êng TÝn vÒ viÖc Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n thu chi ng©n s¸ch HuyÖn Th­êng TÝn n¨m 2019.

          - NghÞ §Þnh 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc , viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang.

          .

          - NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp.

          - NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30/09/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua , khen th­ëng vµ LuËt  söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua khen th­ëng.

         - NghÞ ®Þnh sè 43/2006 /N§-CP ngµy 25/04/2006 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh quyÒn tù chñ , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô , tæ chøc bé m¸y , biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp .

         - Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/08/2006 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 43/2006/N§-CP ngµy 25/04/0/2006 cña ChÝnh Phñ

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGDDT- BNV - BTC ngµy 23/01/2006 cña Bé GD&§T; Bé Néi Vô ; Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt §Þnh sè 244/2005/Q§ -TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

         - Th«ng T­ sè 33/2005/TT- BGD&§T ngµy 08/12/2005 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn t¹m thêi chÕ ®é phô cÊp l·nh ®¹o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 17/TTLT-BL§TBXH-BGDDT-BTC ngµy 27/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh V/v h­íng dÉn tr¶ l­¬ng d¹y thªm giê vµ phô cÊp d¹y líp ghÐp cña ngµnh Gi¸o Dôc.

                    - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kh¸c cã liªn quan ®Õn chÕ ®é , tiªu chuÈn , ®Þnh møc cña cÊp cã thÈm quyÒn.  

 

 

 

CH¦¥NG II

Néi dung x©y dùng quy chÕ chi tiªu n«i bé

 

A - Chi tanh to¸n c¸ nh©n

 TiÒn l­¬ng ,phô cÊp l­¬ng , C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng : Dù to¸n giao ®Çu n¨m: 2.513.000.000® (thùc hiÖn theo  nghÞ ®inh 204 ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ  , Th«ng T­ sè 02/2005 ngµy 05/01/2005 cña Bé néi vô vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh)

         - Quü l­¬ng, tiÒn c«ng ®Ó ph©n phèi theo quy chÕ nµy lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng , phô cÊp l­¬ng , tiÒn c«ng ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/CP ngµy 0\14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é l­¬ng míi , Th«ng T­ sè 02/2005/TT/BNV ngµy 05/01/2005cña Bé Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé , c«ng chøc , viªn chøc .NghÞ ®Þnh sè 130/2005/N§ -CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ qui ®Þnh chÕ ®é tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ Th«ng T­ liªn tÞch sè 03/2006/TTLT -BTC - BNV ngµy 17/01/2006 cña Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 130/2005/N§-CP.

* L­¬ng ng¹ch bËc (Môc 6000):

        Chi tr¶ l­¬ng cho CB-GV-CNV theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc , møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 1.310.000.(HoÆc thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh)

        Tæng quü l­¬ng th¸ng = L­¬ng tèi thiÓu x    hÖ sè   x   Sè ng­êi

* Phô CÊp l­¬ng ( môc 6100)

         - Chi tr¶ phô cÊp l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh .

         - Phô cÊp chøc vô , khu vùc , tr¸ch nhiÖm = HÖ sè phô cÊp   x     L­¬ng tèi thiÓu.

         - Phô cÊp t¨ng giê : gi¸o viªn ®uîc bè trÝ lµm viÖc nÕu v­ît qu¸ sè tiÕt ( giê) tiªu chuÈn quy ®Þnh th× ®­îc chi tr¶ phô cÊp t¨ng giê , cô thÓ :

         + §èi víi gi¸o viªn ( gi¶ng d¹y theo tiÕt ) : chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 tiÕt/n¨m.

         + §èi víi c«ng nh©n viªn ( lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh ) : Chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 giê /n¨m.

         + Phô cÊp ­u ®·i : thùc hiÖn theo th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGD&§T - BTC vµ QuyÕt §Þnh  sè 244/2005/Q§-TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së c«ng lËp.

         +Phô cÊp h­íng dÉn gi¸o viªn tËp sù:

      Phô cÊp h­íng dÉn tËp sù . Theo quy ®inh hiÖn hµnh

*  TiÒn lµm thªm giê :

Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

 ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

         - Thanh to¸n theo  luËt lao ®éng vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc ®­îc  nhµ tr­êng ph©n c«ng møc tèi ®a kh«ng qu¸ 200giê /n¨m.

         -  Thanh to¸n tiÒn d¹y thay, t¨ng : NÕu gi¸o viªn èm ®au, c«ng t¸c th× nh÷ng ngõ¬i cã tiÕt kiªm nhiÖm nh­ : BGH, TPT, GV cïng bé m«n ph¶i d¹y thay . Nhµ tr­êng chØ t¨ng , thay khi ®· trõ sè tiÕt ®ñ trong tiªu chuÈn.

         - §èi víi CBGVNV lµm viÖc ngoµi giê nh÷ng c«ng viªc kh¸c ( vÖ sinh , s¾p xÕp l¹i tr­êng líp , dän phßng th­ viÖn , v¨n phßng lµm b¸o c¸o gÊp theo yªu cÇu cña cÊp trªn ...) kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chuyªn m«n .TiÒn lµm thªm giê ®­îc thanh to¸n theo Th«ng T­ liªn tÞch sè 08/2005/TTLTBNV - BTC ngµy

05/01/2005 c¶u Bé Néi Vô , Bé Tµi  ChÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê vµ lµm ®ªm .Møc thanh to¸n cô thÓ :

TL lµm thªm giê = TL giê  x  150% hoÆc  200% hoÆc 300%  x  sè giê th­c tÕ lµm thªm.

Trong ®ã :

TL giê = TL Th¸ng( HS l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c phô cÊp nÕu cã ) 22 ngµy /8 giê

Møc 150% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy th­êng

Møc 200% ¸p dông ®èi víi lµm thªm giê ngµy nghØ hµng tuÇn.

Møc 300% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy lÔ ngµy lÔ , ngµy tÕt hoÆc ngµy nghØ bï , ngµy lÔ , ngµy tÕt vµo ngµy nghØ hµng tuÇn.

* Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp  theo l­¬ng ( Môc 6300)

          - Thùc hiÖn theo th«ng t­ sè 58/BTC - HCSN ngµy 24/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn t¹m thêi ph­¬ng thøc thu nép B¶o HiÓm x· héi ; NghÞ ®Þnh sè 63/2005/N§-CP ngµy 16/05/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ ban hµnh §iÒu lÖ B¶o HiÓm y tÕ ; Th«ng T­ liªn tÞch sè 119/2004/BTC- TL§L§VN h­íng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn.

* Chi thu nhËp t¨ng thªm :

         - Bæ sung thu nhËp cho CB-CC dù kiÕn 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

B. Chi Ho¹t ®éng th­êng xuyªn kh¸c:

I. Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp vµ thu sù nghiÖp

- Tæng sè kinh phÝ ng©n s¸ch giao ®Çu n¨m: 519.000.000®

- Tæng sè thu sù nghiÖp ( häc phÝ...) dù to¸n : 270.000.000®, trong ®ã:

+ 40% ®Ó chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng =  108.000.000®

+ 60% ®Ó chi ho¹t ®éng = 162.000.000

-Tæng céng kinh phÝ chi ho¹t ®éng  cßn l¹i trong n¨m dù to¸n : 681.000.000®

§­îc ph©n bæ theo c¸c néi dung chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng. nh­ sau

 Môc 1: Chi thu nhËp t¨ng thªm : dù kiÕn chi t¨ng thu nhËp cho CB, GV, NV kÓ c¶ lao ®éng H§ theo th«ng b¸o cña UBND huyÖn. Møc 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

Môc 2. Chi khen th­ëng : dù kiÕn 7% = 47.670.000

 • C¨n cø theo th«ng t­ sè 35/2015/TTBG§T ngµy 31/12/2015 cña bé GD &§T h­íng dÉn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ngµnh gi¸o dôc

 Bao gåm c¸c h×nh  thøc vµ møc chi nh­ sau       :

TËp ThÓ

20/11

®ång/®ît

HKI

®ång/®ît

23/03

®ång/®ît

C¶ n¨m

®ång/®ît

- Tæ xuÊt s¾c

 

  200.000

   

300.000

 

200.000

 

600.000

 

 Líp tiªn tiÕn : trong ®ã

Bao gåm ®¬t 1,2

Bao gåm ®ît 3,4

01 l¬p thø nhÊt

02 líp thø nh×

03 líp th­ ba

04 gi¶i khuyÕn khÝch

 

150.000

100.000

70.000

50.000

400.000

300.000

200.000

100.000

- Th­ëng b¸o t­êng (20/11),

b¸o ¶nh thi ®å dïng

        + Gi¶i NhÊt :

        + Gi¶i Nh× :

        + Gi¶i Ba :

        + Gi¶i KhuyÕn khÝch :

 

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

C¸ Nh©n

 

20/11

®/ng/®ît

HKI

®/ng/®ît

26/03

®/ng/®ît

C¶ n¨m

®/ng/®ît

 

- Gi¸o viªn :

 - Th­ëng gi¸o viªn giái:

         +Gi¸o viªn giái Thµnh phè:

         +Gi¸o viªn giái  cÊp huyÖn :

         +Gi¸o viªn  giái cÊp côm:

         +Gi¸o viªn giái tr­êng:

 

 

600.000

400.000

300.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp huyÖn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Lao ®éng tiªn tiÕn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Th­ëng c¸c ®ît thi ®ua

         + Lo¹i A

         + Lo¹i A-

         + Lo¹i B, :

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

250.000

120.000

Kh«ng

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

400.000

200.000

100.000

- Th­ëng SKKK cÊp tr­êng

         + Lo¹i A

         + Lo¹i B

 

 

 

 

150.000

  70.000

- Th­ëng SKKN CÊp huyÖn

 + Lo¹i A

 + Lo¹i B

       + Lo¹i C

 

 

 

 

300.000

200.000

100.000

Th­ëng SKKN cÊp TP

B»ng 200% møc th­ëng cÊp huyÖn

- Häc sinh

         + Häc sinh giái cÊp T.phè:

         + Häc sinh giái cÊp huyÖn

         + Häc sinh giái c¬ së:

         + Hoc sinh tiªn tiÕn : 

 

 

 

 

120.000

70.000

50.000

30.000

 

Môc 3 . ChÝ phóc lîi tËp thÓ: 2%: 13.620.000®

- ChÌ n­íc c¬ quan møc kho¸n: 40.000®/ ng­êi/ th¸ng

- ChÌ n­íc tiÕp kh¸ch: Kho¸n: 200.000®/th¸ng/phßng ¸p dông ®èi ®èi víi phßng HT, HP

- C¸c chÕ ®é tµu xe nghØ phÐp n¨m ( ¸p dông ®èi víi c¸n bé viªn chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ phÐp hµng n¨m theo chÕ ®é quy ®Þnh, ®­îc nhµ tr­êng cÊp phÐp n¨m ®Ó ®i th¨m th©n nh©n (cha mÑ, vî chång con) bÞ èm ®au, tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ hoÆc qua ®êi)  ®­îc hç trî theo ®iÒu kiÖn kinh phÝ cña nhµ tr­êng tïy theo møc ®é xa, gÇn nh­ng kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

Môc 4. Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng vµ th«ng tin tuyªn truyÒn liªn l¹c: 5% = 34.050.000®

          - TiÒn ®iÖn ,n­íc : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan ®iÖn lùc. ­íc tÝnh: 3.500.000®/th¸ng

- TiÒn c­íc phÝ §T c¬ quan, Thùc hiÖn møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000®/ phßng ( ¸p dông ®èi víi nh÷ng phßng, bé phËn ®­îc nhµ truêng trang bÞ ®iÖn tho¹i

 C­íc intenet, b¸o chÝ VV : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan nhµ cung cÊp dÞch vô

          - Chi phÝ dÞch vô c«ng céng kh¸c: chi theo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc nhµ tr­êng phª  duyÖt.

Môc 5. VËt t­ v¨n phßng dù kiÕn 8% = 54.480.000®

           - V¨n phßng phÈm cho CB-GV-NV :+ Møc kho¸n cho mçi CB-GV  lµ : 150.000®/ng­êi/n¨m

           - V¨n phßng phÈm cho v¨n phßng , phßng chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n: thùc hiÖn mua s¾m cÊp ph¸t b»ng vËt t­ (  ¸p dông ®èi víi c¸c phßng, bé phËn chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n thùc hiÖn møc kho¸n kh«ng qu¸ 200.000®/phßng/th¸ng tïy theo nhu cÇu sö dông)

        

          - Riªng , c¸c lo¹i vËt dông v¨n phßng dïng chung , thanh to¸n theo nhu cÇu thùc tÕ  .

          - Mua s¾m dông cô v¨n phßng vµ c¸c vËt t­ v¨n phßng kh¸c : theo nhu cÇu thiÕt thùc cña nhµ tr­êng , thanh to¸n theo hîp ®ång kinh tÕ vµ hãa ®¬n thùc tÕ.

       

  Môc 6: Héi NghÞ : Dù kiÕn: 8%: 54.480.000

C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

Bao gåm c¸c néi dung sau nh­ sau:

      - In, mua tµi liÖu phôc vô héi nghÞ : Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh

      - Trang trÝ héi tr­êng, Chôp ¶nh l­u niÖm kh«ng qu¸: 2.000.000®/lÇn

      - Chi tæ chøc tiÕp kh¸ch mêi dù  héi nghÞ (nÕu cã) kh«ng qu¸ 120.000®/ ng­êi/ lÇn

      - TiÒn n­íc uèng ®¹i biÓu dù héi nghÞ, häp héi ®ång, häp trung t©m : Møc chi tèi ®a 40.000®/ng­êi/ngµy. 20.000®/ ng­êi/buæi

       - Chi kho¶n  thuª m­ín kh¸c nh­ thuª r¹p ngoµi trêi, thiÕt bÞ ©m thanh lín, khÈu hiÖu, b¨ng z«n, thuª gi¶ng viªn b¸o c¸o viªn :Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh. Kh«ng qu¸ 7.000.000®/lÇn

Môc 7. C«ng t¸c phÝ 3% : 20.430.000®

         C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

                                              

       - Thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho chuyªn m«n theo yªu cÇu nhiÖm vô cña c¬ quan hoÆc cã giÊy mêi , giÊy triÖu tËp ... cña c¬ quan cÊp trªn , kh«ng thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸c tr­êng hîp ®i tham quan, ®i phÐp, ®i ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn .

        - Chøng tõ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ lµ giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi , giÊy triÖu tËp

 

* §i c«ng t¸c ngoµi huyÖn trong thµnh phè, vµ c«ng t¸c t¹i thµnh phè

        - C¶ ngµy : 60.000® ®Õn 100.000®/ ngµy tïy theo n¬i ®Õn c«ng t¸c, kho¶ng  c¸ch, qu·ng ®­êng tõ n¬i ®i ®Õn n¬i ®Õn c«ng t¸c

        - 1/2 ngµy = 50% møc trªn

  -  C¸c chÕ ®é vÒ l­u tró tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i c«ng t¸c : Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc.

* L­u ý: chøng tõ thanh to¸n CTP gåm giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp, lÞch ph©n c«ng theo ®óng quy ®Þnh

* Kho¸n c«ng t¸c  phÝ :

        - Møc kho¸n : 500.000®/ th¸ng, ¸p dông cho hiÖu tr­ëng, kÕ to¸n

        - Møc kho¸n : 300.000®/ th¸ng , ¸p dông cho phã hiÖu tr­ëng

        - Møc kho¸n : 200.000®/th¸ng , ¸p dông cho nh©n viªn v¨n th­

        - Møc kho¸n : 150.000®/ th¸ng , ¸p dông cho thñ quü

        * Quy ®Þnh thanh to¸n c«ng t¸c phÝ:

  - TiÒn c«ng t¸c phÝ  kho¸n ®­îc thanh to¸n theo th¸ng hoÆc theo quý

 

Môc 8.Chi phÝ thuª muín gi¸o viªn, lao ®éng vÖ sinh, dÞch vô vµ c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: dù kiÕn 8% = 54.480.000®

1. Chi phÝ thuª muín ph­¬ng tiÖn lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ thuª muín kh¸c. §Ó phôc vô c¸c nhiÖm vô cña nhµ tr­êng . Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh( Thanh to¸n theo hîp ®ång cña nhµ tr­êng).

2. Chi thuª m­ín lao ®éng vÖ sinh vµ thuª m­ín thªm gi¸o viªn gi¶ng d¹y ( nÕu cã): møc thuª m­ín kh«ng qu¸ 3.500.000®/ng­êi/th¸ng

 

Môc 9 Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn dù kiÕn 6%: 40.860.000®

        - Thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ söa ch÷a nhá tµi s¶n , m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®å dïng chuyªn m«n ph¸t sinh trong thêi gian sö dông .

       - Mäi tµi s¶n trong nhµ tr­êng ®­îc giao tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thiÕt bÞ vµ ng­êi ®­îc ph©n c«ng theo dâi, b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch, ®Ò xuÊt sña ch÷a

 

Môc 10. Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n ngµnh dù kiÕn: 20% = 136.200.000®

Bao gåm c¸c néi dung sau

1.  Chi c«ng t¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng chuyªn m«n gåm:

-  Båi d­ìng Chuyªn ®Ò t¹i së GD:  05 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi 100.000®/ ng­êi /C§ .

-  Båi d­ìng chuyªn ®Ò t¹i phßng: 10 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi: 70.000®/ng­êi/C§

-  Båi d­ìng triÓn khai C§ t¹i tr­êng: gåm 18C§ (09 C§ tæ Tù nhiªn vµ 09 C§ tæ XH). Møc chi:

+ Ng­êi triÓn khai, b¸o c¸o: 60.000®/ng­êi/C§ (18 chuyªn ®Ò)

+ Ng­êi dù (häc): 30.000®/ng­êi/C§  (cã 18 chuyªn ®Ò)

2. Chi c«ng t¸c thi gi¸o viªn giái  gåm:

 -  Thi GV giái cÊp tr­êng: Tæ chøc thi 06 m«n:

  Båi d­ìng GV tham gia thi: møc: 100.000®/ng­êi/m«n

 -  Thi GVG côm: Dù thi 6 m«n:

 + Nép kinh phÝ (phÝ, lÖ phÝ) t¹i côm:  Theo phiÕu thu thùc tÕ

 + Båi d­ìng GV tham gia thi, 200.000®/ng­êi/m«n

  + Ng­êi hç trî: møc: 100.000®/ ng­êi/m«n

 + V¨n phßng phÈm, ®å dïng… phôc vô thi  tèi ®a 500.000®/m«n

 -  Thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: dù thi 03 m«n

  Møc chi båi d­ìng GV tham gia thi: 300.000®/ng­êi/ m«n. ng­êi hç trî: 100.000®/m«n

- V¨n phßng phÈm, ®å dïng…phôc vô thi. Tèi ®a 500.000®/m«n

3. Chi c«ng t¸c thi HS giái cÊp côm, huyÖn  gåm:

- Nép kinh phÝ (PhÝ, lÖ phÝ): líp 9: 09 m«n VH, 05 m«n kü thuËt , líp 8: 9 m«n, líp 6,7: 03 m«n theo phiÕu thu thùc tÕ

4. Chi c«ng t¸c båi d­ìng (d¹y «n luyÖn) häc sinh giái :

 Gåm: 29 ®éi tuyÓn, kÕ ho¹ch d¹y mçi ®éi tuyÓn =10 buæi. Møc chi 100.000®/buæi/GV

( Cã kÕ ho¹ch, lÞch ph©n c«ng chuyªn m«n)

5. Chi kinh phÝ c¸c héi ®ång, ban tæ chøc thuéc c«ng t¸c chuyªn m«n Gåm:

-  Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp THCS

+ Møc chi chÕ ®é: chñ tÞch héi ®ång: 190.000®/ngµy. Phã Chñ tÞch: 180.000/ngµy. c¸c uû viªn: 140.000®/ngµy. B¶o vÖ, phôc vô: 80.000®/ngµy.

+ C¸c kho¶n chi nh­ v¨n phßng phÈm, chÌ n­íc, thuèc ytÕ vv quy ®inh kh«ng qu¸ 2.000.000®/héi ®ång               

-  Héi ®ång tuyÓn sinh líp 6 vµ H§ tuyÓn sinh vµo líp 10, héi ®ång thi gi¸o viªn giái, häc sinh giái : c¸c kho¶n chi, møc chi: nh­ trªn

-  C¸c ban tæ chøc nh­ Héi khoÎ phï ®æng, héi thi v¨n nghÖ, héi thi CNTT, ®å dïng, c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 26/3, 20/11 vv.

Kho¶n chi, chÕ ®é chi: nh­ trªn.

6. Chi c«ng t¸c thi ®å dïng, CNTT gåm :

- Chi hç trî kinh phÝ lµm ®å dïng quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/ tæ CM/lÇn

- Båi d­ìng GV tham gia thi: 100.000®/ng­êi/ngµy

-  Thuª VËn chuyÓn ®å dïng tham gia thi côm, huyÖn. quy ®Þnh kh«ng qu¸ 500.000®/lÇn

7. Chi c«ng t¸c TDTT cÊp tr­êng, côm, huyÖn  gåm:

- Mua dông cô, ph­¬ng tiÖn:  quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/lÇn

- Chi båi d­ìng träng tµi, gi¸m kh¶o møc chi: 100.000®/ng­êi/ngµy

- Chi cho HS tham gia: 20.000®/HS/ngµy.

- Chi thuª hÊn luyÖn viªn, hoÆc GV trùc tiÕp tËp luyÖn c¸c ®éi tuyÓn: møc chi kh«ng qu¸ 200.000®/ng­êi/ngµy.

- Thuª m­ín vËn chuyÓn ®i thi cÊp côm, huyÖn: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 700.000®/lÇn

- C¸c chi phÝ kh¸c: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/kú

8. Chi c«ng t¸c phæ cËp GD:

- Chi båi d­ìng cho gi¸o viªn ®i ®iÒu tra phæ cËp trong ®Þa ph­¬ng tïy theo néi dung c«ng viÖc chÕ ®é båi d­ìng do l·nh ®¹o nhµ tr­êng phª duyÖt

*L­u ý : trong mçi ho¹t ®éng tr­¬ng tr×nh chuyªn m«n c¸c bé phËn chuyªn m«n ph¶i lËp kÕ ho¹ch, dù to¸n, cã lÞch c«ng t¸c, lÞch ph©n c«ng ®Çy ®ñ

9. Chi häc tËp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n

Nhµ tr­êng khuyÕn khÝch c¸n bé, viªn chøc ®i häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Thêi gian ®i häc båi d­ìng vÒ qu¶n lý, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô do nhµ tr­êng cö th× ®­îc thanh to¸n tiÒn CTP, tµi liÖu vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

§èi víi tr­êng hîp tù ®i häc  båi d­ìng, n©ng cao : Nhµ tr­êng kh«ng hç trî kinh phÝ                                           

 10. Chi mua s¾m thªm s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n ®å dïng d¹y häc :  §­îc mua s¾m hµng n¨m , nh»m  phôc vô chuyªn m«n. Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n ,bé phËn, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua bæ sung th× lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ nhµ tr­êng

ChØ thùc hiÖn mua s¾m khi nhµ tr­êng ®· phª duþÖt kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt

 dù kiÕn kho¶n kÝnh phÝ nµy = 30.000.000®

 11 :  ChÕ ®é lµm thªm giê :

 

Thực hiện theo thông tư Số: 23

 ngày 23 /06/ 2015 của bộ Lao động thương binh xã hội

 

Môc 11. Chi ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n

Dù kiÕn: 30% = 204.300.000®

Trong n¨m 2019 nhµ tr­êng dù kiÕn : ®Çu t­ mua s¾m c¸c tµi s¶n,m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c t¸i c«ng nhËn tr­êng chuÈn quèc gia nh­:
      
- M¸y tÝnh,  m¸y ph¾c ,m¸y quÐt vv

       - Bµn ghÕ v¨n phßng , häc sinh

       - ThiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc,

       - Lµm thªm nhµ ®Ó xe cho häc sinh

Ph­¬ng thøc mua s¾m : Thùc hiÖn theo quy ®Þnh mua s¾m tËp trung , hoÆc nhµ tr­êng tæ chøc mua theo nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n.

Tæ chøc häp thèng nhÊt trong trung t©m,  ký kÕt hîp ®ång mua s¾m, nghiÖm thu giao nhËn qu¶n lý tµi s¶n cho tõng c¸ nh©n bé phËn. Thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý tµi tµi s¶n c«ng

Môc 12. Chi kh¸c : Dù kiÕn 3% = 20.430.000® ( bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng n»m trong  néi dung c¸c môc trªn)

 

Môc 13.Chªnh lªch thu chi :

    §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp , tr­êng lµ mét ®¬n vÞ c«ng lËp tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng

Sau khi ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi phÝ ,nÕu cã chªnh lÖch thu chi th× sÏ bæ sung, ®iÒu chØnh vµo dù to¸n n¨m sau  vµ cã thÓ chi bæ sung  thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng, trÝch lËp quü phóc lîi, khen th­ëng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh  

II. Nguån thu chi  kh¸c

1.Quü ®oµn ®éi

 1. Dù to¸n tæng sè thu c¶ n¨m: 6.007.000®
 2. PhÇn chi

- Chi mua s¸ch, b¸o, tµi liÖu chuyªn m«n c«ng t¸c ®éi : 30%

- Chi hç trî khuyÕn häc : 20%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ®oµn ®éi : 50%

2.Quü ch÷ thËp ®á                                 

 1. Dù to¸n sè thu c¶ n¨m: 5.340.000®

      B, PhÇn chi

- Chi t¨ng c­êng c«ng t¸c kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho HS : 30%

- Chi hç trî, tÆng quµ cho HS ngÌo c¸c ngµy lÔ, tÕt : 30%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ch÷ thËp ®á : 40%

4.Quü d¹y thªm, häc thªm

- Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-UBND ngµy 25/6/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn TP Hµ néi  vµ quyÕt ®Þnh sè 51/2013/Q§-UBND ngµy 22/11/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ thu, sö dông c¸c kho¶n thu kh¸c trong c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp cña thµnh phè Hµ Néi

- Dù to¸n thu chi quü d¹y thªm häc thªm

 + PhÇn thu: Tæng thu: 586.976.000®

 +PhÇn chi :

 1. Chi gi¸o viªn trôc tiÕp gi¶ng d¹y70%

 2. Chi t¨ng c­êng, söa ch÷a CSVC vµ phôc vô c«ng t¸c d¹y vµ häc 15 %:  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung nh­ : söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n,  mua v¨n phßng phÈm, tr¶ c«ng lao ®éng vÖ sinh vv)

3. Chi qu¶n lý, c«ng t¸c thu nép, hå s¬ sæ s¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n: 15%  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung: C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, c«ng t¸c thu nép quü, c«ng t¸c lËp hå s¬, sæ s¸ch thanh quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh)

C- TrÝch dÉn vµ sö lý quü

1/ Quy ®Þnh vÒ trÝch lËp c¸c quü

       Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc  vµo mçi quý trong n¨m. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ , phÇn chªnh lÖch ®­îc x¸c ®Þnh lµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc.

        Kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sö dông theo thø tù nh­ sau:

                 + Bæ sung thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé ,c«ng chøc, viªn chøc .

                 + Chi khen th­ëng cho tËp thÓ , c¸ nh©n cã thµnh tÝch.

                 + Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi trong c¬ quan.

                 +  Chi trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho ng­êi lao ®éng                                             

                 + Chi thªm cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ .

                 +  TrÝch lËp Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp ( nÕu cã)

2/ Sö dông c¸c quü:

- Sau khi ®· ®¶m b¶o ®µy ®ñ c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn sè kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ ®­îc dïng ®Ó chi thu nhËp t¨ng thªm, hoÆc trÝch lËp quü khen th­ëng, quü phóc l¬i  vµ sö dông nh­ sau:

1/ Quü thu nhËp t¨ng thªm :

          §Ó ®éng viªn c¸n bé , c«ng chøc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ , c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña trong quý , nÕu xÐt thÊy c¬ quan cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ , thñ tr­ëng c¬ quan 

 

c¨n cø  vµo møc kinh phÝ tiÕt kiÖm ®ùîc , vµo kÕt qu¶ xÐt ph©n lo¹i , A, B, C  theo ®ît thi ®ua cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng ®Ó quyÕt ®Þnh t¹m chi thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé , c«ng chøc theo ®ît  thi ®ua vµo mçi quý trong n¨m

sau khi x¸c nhËn chÝnh x¸c kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i sè thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé c«ng chøc , ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ sè kinh phÝ thùc tÕ tiÕt kiÖm trong n¨m , sÏ ph¶i trõ vµo sè tiÕt kiÖm ®­îc n¨m sau.

Dù to¸n , møc chi thu nhËp t¨ng thªm:

         - Lo¹i A ®­îc h­ëng 150.000®/th¸ng

         - Lo¹i A-     ®­îc h­ëng: 70%

         - Lo¹i  B      §­îc h­ëng : 50%  

         - Lo¹i C       ( Kh«ng hoµn thµnh)            : Kh«ng ®­îc h­ëng

2/ Quü khen th­ëng

         -  Quü khen th­ëng dïng ®Ó khen th­ëng , ®ét xuÊt cho tËp thÓ , c¸ nh©n lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®ù¬c  Héi ®ång Thi ®ua khen th­ëng cÊp trªn c«ng nhËn mµ kh«ng l»m trong néi dung cña phÇn 1 quy chÕ nµy.

Dù to¸n , møc chi:

+ C¸ nh©n kh«ng qu¸: 500.000®/ng­êi/lÇn

+ TËp thÓ cã thµnh tÝch ®ét : 2.000.000®/lÇn

                                                   

                                                         Ch­¬ng III

Tæ Chøc Thùc hiÖn

I- Quy ®Þnh xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt khi sö dông vuît qu¸ møc kho¸n.

                   - C¨n cø vµo c¸c néi dung chi tiªu ®­îc x©y dùng trong quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ , nÕu bé phËn hoÆc c¸ nh©n sö dông v­ît ®Þnh møc tiªu chuÈn quy ®Þnh th× phÇn v­ît sÏ kh«ng ®­îc thanh , quyÕt to¸n

II- Quy ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn

                  - Sau khi quy chÕ chi tiªu néi bé ®­îc th«ng qua toµn thÓ c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ nhÊt trÝ cao th× mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ tõ BGH , gi¸o viªn ,®Ðn nh©n viªn ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

                  - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù bæ phèi hîp gi÷a nhµ tr­êng vµ c«ng ®oµn , nÕu cã v­íng m¾c , cÇn bæ sung thªm vµo quy chÕ ®Òu ph¶i th«ng qua Héi §ång gi¸o dôc.

                  - Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh nh÷ng néi dung chi do thay ®æi ®Þnh møc , tiªu chuÈn th× sÏ ®­îc bµn b¹c , thèng nhÊt trong ®¬n vÞ ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp.

III- Quy chÕ nµy ®­îc thùc hiÖn trong n¨m 2019 vµ ®· ®­îc th«ng qua héi ®ång nhµ tr­êng

                                                   Thèng NhÊt,   ngµy  16   th¸ng  01  n¨m 2019

  Ng­êi lËp                    Chñ TÞch C«ng §oµn               HiÖu tr­ëng

 

 

 

UBND huyÖn Th­êng tÝn              Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THCS Thèng NhÊt                        §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 

 

Quy chÕ chi tiªu néi bé n¨m 2020

( Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 01/Q§ -THTN ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2020 cña HiÖu Tr­ëng Trõêng THCS Thèng NhÊt )

 

KÝnh göi :       - UBND  HuyÖn Th­êng TÝn

                 - Phßng Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch  huyÖn th­êng tÝn   

                 - Kho b¹c nhµ n­íc huyÖn th­êng tÝn

  

Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

           - Quy chÕ chi tiªu néi bé thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®ù¬c ¸p dông t¹i tr­êng THCS  Thèng NhÊt

           - C¸c néi dung thùc hiÖn kho¶n kinh phÝ ®­îc thùc hiÖn víi toµn thÓ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña tr­êng THCS  Thèng NhÊt.

§iÒu 2. Môc tiªu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé :

           - X©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé , t¹o quyÒn chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý chi tiªu tµi chÝnh ¸p dungh thèng nhÊt trong ®¬n vÞ.

           - Chñ ®éng , s¸ng t¹o trong thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, x©y dùng ph¸ triÓn ®¬n vÞ.

           - Lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý , thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong ®¬n vÞ , thùc hiÖn kiÓm so¸t cña kho b¹c nhµ n­íc, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thanh tra , kiÓm to¸n theo quy ®Þnh.

           - N©ng cao chÊt l­îng phôc vô gi¶ng d¹y trong c¸n bé gi¸o viªn , c«ng nh©n viªn.

           - T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ

§iÒu 3: Yªu cÇu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

           - Thùc hiÖn ho¹t ®éng th­êng xuyªn phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ

           - Thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, sö dông kinh phÝ cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý.

           - Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ vµ n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c.

           - X©y dùng møc chi tiªu cho tõng nhiÖm vô , néi dung c«ng viÖc phï hîp víi ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ . Ph¶i c«ng khai minh b¹ch tai ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy quyÒn d©n chñ còng nh­ viÖc gi¸m s¸t cña toµn thÓ CBGVNV cña tr­êng.

§iÒu 4:Nguyªn t¾c x©y dùng quy chÕ  chi tiªu néi bé :

           - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp.

          - Chñ ®éng qu¶n lý sö dông lao ®éng , thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao vµ æn ®Þnh thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.

          - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng.                                   

          - Thùc hiÖn chi tr¶ kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé viªn chøc .

          - PhÊn ®Êu t¨ng thu vµ tiÕt kiÖm chi.

§iÒu 5: C¨n cø x©y dùng quy chÕ :

C¸c chÕ ®é , tiªu chuÈn ®Þnh møc chi kinh phÝ hiÖn hµnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn:

          - QuyÕt ®Þnh sè 51/2007/Q§ - BGD&§T ngµy 31/08/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ Tr­êng Trung Häc.

          - NghÞ §Þnh 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc , viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang.

          .

          - NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp.

          - NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30/09/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua , khen th­ëng vµ LuËt  söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua khen th­ëng.

         - NghÞ ®Þnh sè 43/2006 /N§-CP ngµy 25/04/2006 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh quyÒn tù chñ , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô , tæ chøc bé m¸y , biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp .

         - Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/08/2006 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 43/2006/N§-CP ngµy 25/04/0/2006 cña ChÝnh Phñ

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGDDT- BNV - BTC ngµy 23/01/2006 cña Bé GD&§T; Bé Néi Vô ; Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt §Þnh sè 244/2005/Q§ -TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

         - Th«ng T­ sè 33/2005/TT- BGD&§T ngµy 08/12/2005 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn t¹m thêi chÕ ®é phô cÊp l·nh ®¹o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 17/TTLT-BL§TBXH-BGDDT-BTC ngµy 27/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh V/v h­íng dÉn tr¶ l­¬ng d¹y thªm giê vµ phô cÊp d¹y líp ghÐp cña ngµnh Gi¸o Dôc.

                    - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kh¸c cã liªn quan ®Õn chÕ ®é , tiªu chuÈn , ®Þnh møc cña cÊp cã thÈm quyÒn.  

 

                                                              CH¦¥NG II

Néi dung x©y dùng quy chÕ chi tiªu n«i bé

 

A - Chi tanh to¸n c¸ nh©n

 TiÒn l­¬ng ,phô cÊp l­¬ng , C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng : Dù to¸n: 2.645.000.000® (thùc hiÖn theo  nghÞ ®inh 204 ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ  , Th«ng T­ sè 02/2005 ngµy 05/01/2005 cña Bé néi vô vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh)

         - Quü l­¬ng, tiÒn c«ng ®Ó ph©n phèi theo quy chÕ nµy lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng , phô cÊp l­¬ng , tiÒn c«ng ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/CP ngµy 0\14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é l­¬ng míi , Th«ng T­ sè 02/2005/TT/BNV ngµy 05/01/2005cña Bé Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé , c«ng chøc , viªn chøc .NghÞ ®Þnh sè 130/2005/N§ -CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ qui ®Þnh chÕ ®é tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ Th«ng T­ liªn tÞch sè 03/2006/TTLT -BTC - BNV ngµy 17/01/2006 cña Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 130/2005/N§-CP.

* L­¬ng ng¹ch bËc (Môc 6000):

        Chi tr¶ l­¬ng cho CB-GV-CNV theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc , møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 1.310.000.(HoÆc thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh)

        Tæng quü l­¬ng th¸ng = L­¬ng tèi thiÓu x    hÖ sè   x   Sè ng­êi

* Phô CÊp l­¬ng ( môc 6100)

         - Chi tr¶ phô cÊp l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh .

         - Phô cÊp chøc vô , khu vùc , tr¸ch nhiÖm = HÖ sè phô cÊp   x     L­¬ng tèi thiÓu.

         - Phô cÊp t¨ng giê : gi¸o viªn ®uîc bè trÝ lµm viÖc nÕu v­ît qu¸ sè tiÕt ( giê) tiªu chuÈn quy ®Þnh th× ®­îc chi tr¶ phô cÊp t¨ng giê , cô thÓ :

         + §èi víi gi¸o viªn ( gi¶ng d¹y theo tiÕt ) : chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 tiÕt/n¨m.

         + §èi víi c«ng nh©n viªn ( lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh ) : Chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 giê /n¨m.

         + Phô cÊp ­u ®·i : thùc hiÖn theo th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGD&§T - BTC vµ QuyÕt §Þnh  sè 244/2005/Q§-TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së c«ng lËp.

         +Phô cÊp h­íng dÉn gi¸o viªn tËp sù:

      Phô cÊp h­íng dÉn tËp sù . Theo quy ®inh hiÖn hµnh

*  TiÒn lµm thªm giê :

Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

 ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

         - Thanh to¸n theo  luËt lao ®éng vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc ®­îc  nhµ tr­êng ph©n c«ng møc tèi ®a kh«ng qu¸ 200giê /n¨m.

         -  Thanh to¸n tiÒn d¹y thay, t¨ng : NÕu gi¸o viªn èm ®au, c«ng t¸c th× nh÷ng ngõ¬i cã tiÕt kiªm nhiÖm nh­ : BGH, TPT, GV cïng bé m«n ph¶i d¹y thay . Nhµ tr­êng chØ t¨ng , thay khi ®· trõ sè tiÕt ®ñ trong tiªu chuÈn.

         - §èi víi CBGVNV lµm viÖc ngoµi giê nh÷ng c«ng viªc kh¸c ( vÖ sinh , s¾p xÕp l¹i tr­êng líp , dän phßng th­ viÖn , v¨n phßng lµm b¸o c¸o gÊp theo yªu cÇu cña cÊp trªn ...) kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chuyªn m«n .TiÒn lµm thªm giê ®­îc thanh to¸n theo Th«ng T­ liªn tÞch sè 08/2005/TTLTBNV - BTC ngµy

05/01/2005 c¶u Bé Néi Vô , Bé Tµi  ChÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê vµ lµm ®ªm .Møc thanh to¸n cô thÓ :

TL lµm thªm giê = TL giê  x  150% hoÆc  200% hoÆc 300%  x  sè giê th­c tÕ lµm thªm.

Trong ®ã :

TL giê = TL Th¸ng( HS l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c phô cÊp nÕu cã ) 22 ngµy /8 giê

Møc 150% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy th­êng

Møc 200% ¸p dông ®èi víi lµm thªm giê ngµy nghØ hµng tuÇn.

Møc 300% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy lÔ ngµy lÔ , ngµy tÕt hoÆc ngµy nghØ bï , ngµy lÔ , ngµy tÕt vµo ngµy nghØ hµng tuÇn.

* Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp  theo l­¬ng ( Môc 6300)

          - Thùc hiÖn theo th«ng t­ sè 58/BTC - HCSN ngµy 24/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn t¹m thêi ph­¬ng thøc thu nép B¶o HiÓm x· héi ; NghÞ ®Þnh sè 63/2005/N§-CP ngµy 16/05/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ ban hµnh §iÒu lÖ B¶o HiÓm y tÕ ; Th«ng T­ liªn tÞch sè 119/2004/BTC- TL§L§VN h­íng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn.

* Chi thu nhËp t¨ng thªm :

         - Bæ sung thu nhËp cho CB, CC, VC dù kiÕn 200.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

B. Chi Ho¹t ®éng th­êng xuyªn kh¸c:

I. Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp vµ thu sù nghiÖp

- Tæng sè kinh phÝ ng©n s¸ch giao dù to¸n: 530.000.000®

- Tæng sè thu sù nghiÖp ( häc phÝ...) dù to¸n : 285.000.000®, trong ®ã:

+ 40% ®Ó chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng =  114.000.000®

+ 60% ®Ó chi ho¹t ®éng = 171.000.000

-Tæng céng kinh phÝ chi ho¹t ®éng  cßn l¹i trong n¨m dù to¸n : 701.000.000®

§­îc ph©n bæ theo c¸c néi dung chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng. nh­ sau

 Môc 1: Chi thu nhËp t¨ng thªm : dù kiÕn chi t¨ng thu nhËp cho CB, GV, NV kÓ c¶ lao ®éng H§ theo th«ng b¸o cña UBND huyÖn. Møc 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

Môc 2. Chi khen th­ëng : dù kiÕn 7% = 49.070.000

 • C¨n cø theo th«ng t­ sè 35/2015/TTBG§T ngµy 31/12/2015 cña bé GD &§T h­íng dÉn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ngµnh gi¸o dôc

 Bao gåm c¸c h×nh  thøc vµ møc chi nh­ sau       :

TËp ThÓ

20/11

®ång/®ît

HKI

®ång/®ît

23/03

®ång/®ît

C¶ n¨m

®ång/®ît

- Tæ xuÊt s¾c

 

  200.000

   

300.000

 

200.000

 

600.000

 

 Líp tiªn tiÕn : trong ®ã

Bao gåm ®¬t 1,2

Bao gåm ®ît 3,4

01 l¬p thø nhÊt

02 líp thø nh×

03 líp th­ ba

04 gi¶i khuyÕn khÝch

 

150.000

100.000

70.000

50.000

400.000

300.000

200.000

100.000

- Th­ëng b¸o t­êng (20/11),

b¸o ¶nh thi ®å dïng

        + Gi¶i NhÊt :

        + Gi¶i Nh× :

        + Gi¶i Ba :

        + Gi¶i KhuyÕn khÝch :

 

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

C¸ Nh©n

 

20/11

®/ng/®ît

HKI

®/ng/®ît

26/03

®/ng/®ît

C¶ n¨m

®/ng/®ît

 

- Gi¸o viªn :

 - Th­ëng gi¸o viªn giái:

         +Gi¸o viªn giái Thµnh phè:

         +Gi¸o viªn giái  cÊp huyÖn :

         +Gi¸o viªn  giái cÊp côm:

         +Gi¸o viªn giái tr­êng:

 

 

600.000

400.000

300.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp huyÖn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Lao ®éng tiªn tiÕn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Th­ëng c¸c ®ît thi ®ua

         + Lo¹i A

         + Lo¹i A-

         + Lo¹i B, :

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

250.000

120.000

Kh«ng

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

400.000

200.000

100.000

- Th­ëng SKKK cÊp tr­êng

         + Lo¹i A

         + Lo¹i B

 

 

 

 

150.000

  70.000

- Th­ëng SKKN CÊp huyÖn

 + Lo¹i A

 + Lo¹i B

       + Lo¹i C

 

 

 

 

300.000

200.000

100.000

Th­ëng SKKN cÊp TP

B»ng 200% møc th­ëng cÊp huyÖn

- Häc sinh

         + Häc sinh giái cÊp T.phè:

         + Häc sinh giái cÊp huyÖn

         + Häc sinh giái c¬ së:

         + Hoc sinh tiªn tiÕn : 

 

 

 

 

120.000

70.000

50.000

30.000

 

Môc 3 . ChÝ phóc lîi tËp thÓ: 2%: 14.020.000®

- ChÌ n­íc c¬ quan møc kho¸n: 40.000®/ ng­êi/ th¸ng

- ChÌ n­íc tiÕp kh¸ch: Kho¸n: 200.000®/th¸ng/phßng ¸p dông ®èi ®èi víi phßng HT, HP

- C¸c chÕ ®é tµu xe nghØ phÐp n¨m ( ¸p dông ®èi víi c¸n bé viªn chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ phÐp hµng n¨m theo chÕ ®é quy ®Þnh, ®­îc nhµ tr­êng cÊp phÐp n¨m ®Ó ®i th¨m th©n nh©n (cha mÑ, vî chång con) bÞ èm ®au, tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ hoÆc qua ®êi)  ®­îc hç trî theo ®iÒu kiÖn kinh phÝ cña nhµ tr­êng tïy theo møc ®é xa, gÇn nh­ng kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

Môc 4. Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng vµ th«ng tin tuyªn truyÒn liªn l¹c: 5% = 35.050.000®

          - TiÒn ®iÖn ,n­íc : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan ®iÖn lùc. ­íc tÝnh: 3.500.000®/th¸ng

- TiÒn c­íc phÝ §T c¬ quan, Thùc hiÖn møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000®/ phßng ( ¸p dông ®èi víi nh÷ng phßng, bé phËn ®­îc nhµ truêng trang bÞ ®iÖn tho¹i

 C­íc intenet, b¸o chÝ VV : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan nhµ cung cÊp dÞch vô

          - Chi phÝ dÞch vô c«ng céng kh¸c: chi theo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc nhµ tr­êng phª  duyÖt.

Môc 5. VËt t­ v¨n phßng dù kiÕn 8% = 56.080.000®

           - V¨n phßng phÈm cho CB-GV-NV :+ Møc kho¸n cho mçi CB-GV  lµ : 150.000®/ng­êi/n¨m

           - V¨n phßng phÈm cho v¨n phßng , phßng chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n: thùc hiÖn mua s¾m cÊp ph¸t b»ng vËt t­ (  ¸p dông ®èi víi c¸c phßng, bé phËn chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n thùc hiÖn møc kho¸n kh«ng qu¸ 200.000®/phßng/th¸ng tïy theo nhu cÇu sö dông)

        

          - Riªng , c¸c lo¹i vËt dông v¨n phßng dïng chung , thanh to¸n theo nhu cÇu thùc tÕ  .

          - Mua s¾m dông cô v¨n phßng vµ c¸c vËt t­ v¨n phßng kh¸c : theo nhu cÇu thiÕt thùc cña nhµ tr­êng , thanh to¸n theo hîp ®ång kinh tÕ vµ hãa ®¬n thùc tÕ.

       

  Môc 6: Héi NghÞ : Dù kiÕn: 8%: 56.080.000®

C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

Bao gåm c¸c néi dung sau nh­ sau:

      - In, mua tµi liÖu phôc vô héi nghÞ : Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh

      - Trang trÝ héi tr­êng, Chôp ¶nh l­u niÖm kh«ng qu¸: 2.000.000®/lÇn

      - Chi tæ chøc tiÕp kh¸ch mêi dù  héi nghÞ (nÕu cã) kh«ng qu¸ 120.000®/ ng­êi/ lÇn

      - TiÒn n­íc uèng ®¹i biÓu dù héi nghÞ, häp héi ®ång, häp trung t©m : Møc chi tèi ®a 40.000®/ng­êi/ngµy. 20.000®/ ng­êi/buæi

       - Chi kho¶n  thuª m­ín kh¸c nh­ thuª r¹p ngoµi trêi, thiÕt bÞ ©m thanh lín, khÈu hiÖu, b¨ng z«n, thuª gi¶ng viªn b¸o c¸o viªn :Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh. Kh«ng qu¸ 7.000.000®/lÇn

Môc 7. C«ng t¸c phÝ 3% : 21.030.000®

         C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

                                              

       - Thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho chuyªn m«n theo yªu cÇu nhiÖm vô cña c¬ quan hoÆc cã giÊy mêi , giÊy triÖu tËp ... cña c¬ quan cÊp trªn , kh«ng thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸c tr­êng hîp ®i tham quan, ®i phÐp, ®i ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn .

        - Chøng tõ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ lµ giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi , giÊy triÖu tËp

 

* §i c«ng t¸c ngoµi huyÖn trong thµnh phè, vµ c«ng t¸c t¹i thµnh phè

        - C¶ ngµy : 60.000® ®Õn 100.000®/ ngµy tïy theo n¬i ®Õn c«ng t¸c, kho¶ng  c¸ch, qu·ng ®­êng tõ n¬i ®i ®Õn n¬i ®Õn c«ng t¸c

        - 1/2 ngµy = 50% møc trªn

  -  C¸c chÕ ®é vÒ l­u tró tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i c«ng t¸c : Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc.

* L­u ý: chøng tõ thanh to¸n CTP gåm giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp, lÞch ph©n c«ng theo ®óng quy ®Þnh

* Kho¸n c«ng t¸c  phÝ :

        - Møc kho¸n : 500.000®/ th¸ng, ¸p dông cho hiÖu tr­ëng, kÕ to¸n

        - Møc kho¸n : 300.000®/ th¸ng , ¸p dông cho phã hiÖu tr­ëng

        - Møc kho¸n : 200.000®/th¸ng , ¸p dông cho nh©n viªn v¨n th­

        - Møc kho¸n : 150.000®/ th¸ng , ¸p dông cho thñ quü

        * Quy ®Þnh thanh to¸n c«ng t¸c phÝ:

  - TiÒn c«ng t¸c phÝ  kho¸n ®­îc thanh to¸n theo th¸ng hoÆc theo quý

 

Môc 8.Chi phÝ thuª muín gi¸o viªn, lao ®éng vÖ sinh, dÞch vô vµ c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: dù kiÕn 8% = 56.080.000®

1. Chi phÝ thuª muín ph­¬ng tiÖn lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ thuª muín kh¸c. §Ó phôc vô c¸c nhiÖm vô cña nhµ tr­êng . Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh( Thanh to¸n theo hîp ®ång cña nhµ tr­êng).

2. Chi thuª m­ín lao ®éng vÖ sinh vµ thuª m­ín thªm gi¸o viªn gi¶ng d¹y ( nÕu cã): møc thuª m­ín kh«ng qu¸ 3.500.000®/ng­êi/th¸ng

 

Môc 9 Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn dù kiÕn 6%: 42.060.000®

        - Thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ söa ch÷a nhá tµi s¶n , m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®å dïng chuyªn m«n ph¸t sinh trong thêi gian sö dông .

       - Mäi tµi s¶n trong nhµ tr­êng ®­îc giao tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thiÕt bÞ vµ ng­êi ®­îc ph©n c«ng theo dâi, b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch, ®Ò xuÊt sña ch÷a

 

Môc 10. Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n ngµnh dù kiÕn: 20% = 210.300.000®

Bao gåm c¸c néi dung sau

1.  Chi c«ng t¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng chuyªn m«n gåm:

-  Båi d­ìng Chuyªn ®Ò t¹i së GD:  05 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi 100.000®/ ng­êi /C§ .

-  Båi d­ìng chuyªn ®Ò t¹i phßng: 10 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi: 70.000®/ng­êi/C§

-  Båi d­ìng triÓn khai C§ t¹i tr­êng: gåm 18C§ (09 C§ tæ Tù nhiªn vµ 09 C§ tæ XH). Møc chi:

+ Ng­êi triÓn khai, b¸o c¸o: 60.000®/ng­êi/C§ (18 chuyªn ®Ò)

+ Ng­êi dù (häc): 30.000®/ng­êi/C§  (cã 18 chuyªn ®Ò)

2. Chi c«ng t¸c thi gi¸o viªn giái  gåm:

 -  Thi GV giái cÊp tr­êng: Tæ chøc thi 06 m«n:

  Båi d­ìng GV tham gia thi: møc: 100.000®/ng­êi/m«n

 -  Thi GVG côm: Dù thi 6 m«n:

 + Nép kinh phÝ (phÝ, lÖ phÝ) t¹i côm:  Theo phiÕu thu thùc tÕ

 + Båi d­ìng GV tham gia thi, 200.000®/ng­êi/m«n

  + Ng­êi hç trî: møc: 100.000®/ ng­êi/m«n

 + V¨n phßng phÈm, ®å dïng… phôc vô thi  tèi ®a 500.000®/m«n

 -  Thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: dù thi 03 m«n

  Møc chi båi d­ìng GV tham gia thi: 300.000®/ng­êi/ m«n. ng­êi hç trî: 100.000®/m«n

- V¨n phßng phÈm, ®å dïng…phôc vô thi. Tèi ®a 500.000®/m«n

3. Chi c«ng t¸c thi HS giái cÊp côm, huyÖn  gåm:

- Nép kinh phÝ (PhÝ, lÖ phÝ): líp 9: 09 m«n VH, 05 m«n kü thuËt , líp 8: 9 m«n, líp 6,7: 03 m«n theo phiÕu thu thùc tÕ

4. Chi c«ng t¸c båi d­ìng (d¹y «n luyÖn) häc sinh giái :

 Gåm: 29 ®éi tuyÓn, kÕ ho¹ch d¹y mçi ®éi tuyÓn =10 buæi. Møc chi 100.000®/buæi/GV

( Cã kÕ ho¹ch, lÞch ph©n c«ng chuyªn m«n)

5. Chi kinh phÝ c¸c héi ®ång, ban tæ chøc thuéc c«ng t¸c chuyªn m«n Gåm:

-  Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp THCS

+ Møc chi chÕ ®é: chñ tÞch héi ®ång: 190.000®/ngµy. Phã Chñ tÞch: 180.000/ngµy. c¸c uû viªn: 140.000®/ngµy. B¶o vÖ, phôc vô: 80.000®/ngµy.

+ C¸c kho¶n chi nh­ v¨n phßng phÈm, chÌ n­íc, thuèc ytÕ vv quy ®inh kh«ng qu¸ 2.000.000®/héi ®ång               

-  Héi ®ång tuyÓn sinh líp 6 vµ H§ tuyÓn sinh vµo líp 10, héi ®ång thi gi¸o viªn giái, häc sinh giái : c¸c kho¶n chi, møc chi: nh­ trªn

-  C¸c ban tæ chøc nh­ Héi khoÎ phï ®æng, héi thi v¨n nghÖ, héi thi CNTT, ®å dïng, c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 26/3, 20/11 vv.

Kho¶n chi, chÕ ®é chi: nh­ trªn.

6. Chi c«ng t¸c thi ®å dïng, CNTT gåm :

- Chi hç trî kinh phÝ lµm ®å dïng quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/ tæ CM/lÇn

- Båi d­ìng GV tham gia thi: 100.000®/ng­êi/ngµy

-  Thuª VËn chuyÓn ®å dïng tham gia thi côm, huyÖn. quy ®Þnh kh«ng qu¸ 500.000®/lÇn

7. Chi c«ng t¸c TDTT cÊp tr­êng, côm, huyÖn  gåm:

- Mua dông cô, ph­¬ng tiÖn:  quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/lÇn

- Chi båi d­ìng träng tµi, gi¸m kh¶o møc chi: 100.000®/ng­êi/ngµy

- Chi cho HS tham gia: 20.000®/HS/ngµy.

- Chi thuª hÊn luyÖn viªn, hoÆc GV trùc tiÕp tËp luyÖn c¸c ®éi tuyÓn: møc chi kh«ng qu¸ 200.000®/ng­êi/ngµy.

- Thuª m­ín vËn chuyÓn ®i thi cÊp côm, huyÖn: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 700.000®/lÇn

- C¸c chi phÝ kh¸c: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/kú

8. Chi c«ng t¸c phæ cËp GD:

- Chi båi d­ìng cho gi¸o viªn ®i ®iÒu tra phæ cËp trong ®Þa ph­¬ng tïy theo néi dung c«ng viÖc chÕ ®é båi d­ìng do l·nh ®¹o nhµ tr­êng phª duyÖt

*L­u ý : trong mçi ho¹t ®éng tr­¬ng tr×nh chuyªn m«n c¸c bé phËn chuyªn m«n ph¶i lËp kÕ ho¹ch, dù to¸n, cã lÞch c«ng t¸c, lÞch ph©n c«ng ®Çy ®ñ

9. Chi häc tËp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n

Nhµ tr­êng khuyÕn khÝch c¸n bé, viªn chøc ®i häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Thêi gian ®i häc båi d­ìng vÒ qu¶n lý, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô do nhµ tr­êng cö th× ®­îc thanh to¸n tiÒn CTP, tµi liÖu vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

§èi víi tr­êng hîp tù ®i häc  båi d­ìng, n©ng cao : Nhµ tr­êng kh«ng hç trî kinh phÝ                                           

 10. Chi mua s¾m thªm s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n ®å dïng d¹y häc :  §­îc mua s¾m hµng n¨m , nh»m  phôc vô chuyªn m«n. Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n ,bé phËn, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua bæ sung th× lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ nhµ tr­êng

ChØ thùc hiÖn mua s¾m khi nhµ tr­êng ®· phª duþÖt kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt

 dù kiÕn kho¶n kÝnh phÝ nµy = 30.000.000®

 11 :  ChÕ ®é lµm thªm giê :

 

Thực hiện theo thông tư Số: 23

 ngày 23 /06/ 2015 của bộ Lao động thương binh xã hội

 

Môc 11. Chi ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n

Dù kiÕn: 20% = 140.200.000®

Trong n¨m 2019 nhµ tr­êng dù kiÕn : ®Çu t­ mua s¾m c¸c tµi s¶n,m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c t¸i c«ng nhËn tr­êng chuÈn quèc gia nh­:
       
- M¸y tÝnh,  m¸y ph¾c ,m¸y quÐt vv

       - Bµn ghÕ v¨n phßng , häc sinh

       - ThiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc,

       - Lµm thªm nhµ ®Ó xe cho häc sinh

Ph­¬ng thøc mua s¾m : Thùc hiÖn theo quy ®Þnh mua s¾m tËp trung , hoÆc nhµ tr­êng tæ chøc mua theo nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n.

Tæ chøc häp thèng nhÊt trong trung t©m,  ký kÕt hîp ®ång mua s¾m, nghiÖm thu giao nhËn qu¶n lý tµi s¶n cho tõng c¸ nh©n bé phËn. Thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý tµi tµi s¶n c«ng

Môc 12. Chi kh¸c : Dù kiÕn 3% = 21.030.000® ( bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng n»m trong  néi dung c¸c môc trªn)

Môc 13.Chªnh lªch thu chi :

    §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp , tr­êng lµ mét ®¬n vÞ c«ng lËp tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng

Sau khi ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi phÝ ,nÕu cã chªnh lÖch thu chi th× sÏ bæ sung, ®iÒu chØnh vµo dù to¸n n¨m sau  vµ cã thÓ chi bæ sung  thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng, trÝch lËp quü phóc lîi, khen th­ëng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh 

II. Nguån thu chi  kh¸c

1.Quü ®oµn ®éi

 1. Dù to¸n tæng sè thu c¶ n¨m: 6.007.000®
 2. PhÇn chi

- Chi mua s¸ch, b¸o, tµi liÖu chuyªn m«n c«ng t¸c ®éi : 30%

- Chi hç trî khuyÕn häc : 20%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ®oµn ®éi : 50%

2.Quü ch÷ thËp ®á                                 

 1. Dù to¸n sè thu c¶ n¨m: 5.340.000®

      B, PhÇn chi

- Chi t¨ng c­êng c«ng t¸c kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho HS : 30%

- Chi hç trî, tÆng quµ cho HS ngÌo c¸c ngµy lÔ, tÕt : 30%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ch÷ thËp ®á : 40%

4.Quü d¹y thªm, häc thªm

- Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-UBND ngµy 25/6/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn TP Hµ néi  vµ quyÕt ®Þnh sè 51/2013/Q§-UBND ngµy 22/11/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ thu, sö dông c¸c kho¶n thu kh¸c trong c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp cña thµnh phè Hµ Néi

- Dù to¸n thu chi quü d¹y thªm häc thªm

 + PhÇn thu: Tæng thu: 586.976.000®

 +PhÇn chi :

 1. Chi gi¸o viªn trôc tiÕp gi¶ng d¹y70%

 2. Chi t¨ng c­êng, söa ch÷a CSVC vµ phôc vô c«ng t¸c d¹y vµ häc 15 %:  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung nh­ : söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n,  mua v¨n phßng phÈm, tr¶ c«ng lao ®éng vÖ sinh vv)

3. Chi qu¶n lý, c«ng t¸c thu nép, hå s¬ sæ s¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n: 15%  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung: C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, c«ng t¸c thu nép quü, c«ng t¸c lËp hå s¬, sæ s¸ch thanh quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh)

C- TrÝch dÉn vµ sö lý quü

1/ Quy ®Þnh vÒ trÝch lËp c¸c quü

       Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc  vµo mçi quý trong n¨m. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ , phÇn chªnh lÖch ®­îc x¸c ®Þnh lµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc.

        Kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sö dông theo thø tù nh­ sau:

                 + Bæ sung thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé ,c«ng chøc, viªn chøc .

                 + Chi khen th­ëng cho tËp thÓ , c¸ nh©n cã thµnh tÝch.

                 + Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi trong c¬ quan.

                 +  Chi trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho ng­êi lao ®éng                                             

                 + Chi thªm cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ .

                 +  TrÝch lËp Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp ( nÕu cã)

2/ Sö dông c¸c quü:

- Sau khi ®· ®¶m b¶o ®µy ®ñ c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn sè kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ ®­îc dïng ®Ó chi thu nhËp t¨ng thªm, hoÆc trÝch lËp quü khen th­ëng, quü phóc l¬i  vµ sö dông nh­ sau:

1/ Quü thu nhËp t¨ng thªm :

          §Ó ®éng viªn c¸n bé , c«ng chøc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ , c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña trong quý , nÕu xÐt thÊy c¬ quan cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ , thñ tr­ëng c¬ quan 

 

c¨n cø  vµo møc kinh phÝ tiÕt kiÖm ®ùîc , vµo kÕt qu¶ xÐt ph©n lo¹i , A, B, C  theo ®ît thi ®ua cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng ®Ó quyÕt ®Þnh t¹m chi thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé , c«ng chøc theo ®ît  thi ®ua vµo mçi quý trong n¨m

sau khi x¸c nhËn chÝnh x¸c kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i sè thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé c«ng chøc , ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ sè kinh phÝ thùc tÕ tiÕt kiÖm trong n¨m , sÏ ph¶i trõ vµo sè tiÕt kiÖm ®­îc n¨m sau.

Dù to¸n , møc chi thu nhËp t¨ng thªm:

         - Lo¹i A ®­îc h­ëng 150.000®/th¸ng

         - Lo¹i A-     ®­îc h­ëng: 70%

         - Lo¹i  B      §­îc h­ëng : 50%  

         - Lo¹i C       ( Kh«ng hoµn thµnh)            : Kh«ng ®­îc h­ëng

2/ Quü khen th­ëng

         -  Quü khen th­ëng dïng ®Ó khen th­ëng , ®ét xuÊt cho tËp thÓ , c¸ nh©n lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®ù¬c  Héi ®ång Thi ®ua khen th­ëng cÊp trªn c«ng nhËn mµ kh«ng l»m trong néi dung cña phÇn 1 quy chÕ nµy.

Dù to¸n , møc chi:

+ C¸ nh©n kh«ng qu¸: 500.000®/ng­êi/lÇn

+ TËp thÓ cã thµnh tÝch ®ét : 2.000.000®/lÇn

                                                   

                                                         Ch­¬ng III

Tæ Chøc Thùc hiÖn

I- Quy ®Þnh xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt khi sö dông vuît qu¸ møc kho¸n.

                   - C¨n cø vµo c¸c néi dung chi tiªu ®­îc x©y dùng trong quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ , nÕu bé phËn hoÆc c¸ nh©n sö dông v­ît ®Þnh møc tiªu chuÈn quy ®Þnh th× phÇn v­ît sÏ kh«ng ®­îc thanh , quyÕt to¸n

II- Quy ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn

                  - Sau khi quy chÕ chi tiªu néi bé ®­îc th«ng qua toµn thÓ c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ nhÊt trÝ cao th× mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ tõ BGH , gi¸o viªn ,®Ðn nh©n viªn ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

                  - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù bæ phèi hîp gi÷a nhµ tr­êng vµ c«ng ®oµn , nÕu cã v­íng m¾c , cÇn bæ sung thªm vµo quy chÕ ®Òu ph¶i th«ng qua Héi §ång gi¸o dôc.

                  - Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh nh÷ng néi dung chi do thay ®æi ®Þnh møc , tiªu chuÈn th× sÏ ®­îc bµn b¹c , thèng nhÊt trong ®¬n vÞ ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp.

III- Quy chÕ nµy ®­îc thùc hiÖn trong n¨m 2020 vµ ®· ®­îc th«ng qua héi ®ång nhµ tr­êng

                                                         Thèng NhÊt,   ngµy 06   th¸ng  01  n¨m 2020

  Ng­êi lËp                    Chñ TÞch C«ng §oµn               HiÖu tr­ëng

 

 

 

UBND huyÖn Th­êng tÝn              Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THCS Thèng NhÊt                        §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 

 

Quy chÕ chi tiªu néi bé n¨m 2019

( Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 01/Q§ -THTN ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2019 cña HiÖu Tr­ëng Trõêng THCS Thèng NhÊt )

 

KÝnh göi :       - UBND  HuyÖn Th­êng TÝn

                 - Phßng Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch  huyÖn th­êng tÝn   

                 - Kho b¹c nhµ n­íc huyÖn th­êng tÝn

  

Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

           - Quy chÕ chi tiªu néi bé thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®ù¬c ¸p dông t¹i tr­êng THCS  Thèng NhÊt

           - C¸c néi dung thùc hiÖn kho¶n kinh phÝ ®­îc thùc hiÖn víi toµn thÓ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña tr­êng THCS  Thèng NhÊt.

§iÒu 2. Môc tiªu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé :

           - X©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé , t¹o quyÒn chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý chi tiªu tµi chÝnh ¸p dungh thèng nhÊt trong ®¬n vÞ.

           - Chñ ®éng , s¸ng t¹o trong thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, x©y dùng ph¸ triÓn ®¬n vÞ.

           - Lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý , thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong ®¬n vÞ , thùc hiÖn kiÓm so¸t cña kho b¹c nhµ n­íc, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thanh tra , kiÓm to¸n theo quy ®Þnh.

           - N©ng cao chÊt l­îng phôc vô gi¶ng d¹y trong c¸n bé gi¸o viªn , c«ng nh©n viªn.

           - T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ

§iÒu 3: Yªu cÇu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

           - Thùc hiÖn ho¹t ®éng th­êng xuyªn phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ

           - Thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, sö dông kinh phÝ cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý.

           - Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ vµ n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c.

           - X©y dùng møc chi tiªu cho tõng nhiÖm vô , néi dung c«ng viÖc phï hîp víi ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ . Ph¶i c«ng khai minh b¹ch tai ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy quyÒn d©n chñ còng nh­ viÖc gi¸m s¸t cña toµn thÓ CBGVNV cña tr­êng.

§iÒu 4:Nguyªn t¾c x©y dùng quy chÕ  chi tiªu néi bé :

           - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp.

          - Chñ ®éng qu¶n lý sö dông lao ®éng , thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao vµ æn ®Þnh thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.

          - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng.                                   

          - Thùc hiÖn chi tr¶ kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé viªn chøc .

          - PhÊn ®Êu t¨ng thu vµ tiÕt kiÖm chi.

§iÒu 5: C¨n cø x©y dùng quy chÕ :

C¸c chÕ ®é , tiªu chuÈn ®Þnh møc chi kinh phÝ hiÖn hµnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn:

          - QuyÕt ®Þnh sè 51/2007/Q§ - BGD&§T ngµy 31/08/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ Tr­êng Trung Häc.

          - QuyÕt ®Þnh sè 4868./Q§. UBND  ngµy 18/12/2018 cña UBND  huyÖn Th­êng TÝn vÒ viÖc Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n thu chi ng©n s¸ch HuyÖn Th­êng TÝn n¨m 2019.

          - NghÞ §Þnh 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc , viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang.

          .

          - NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp.

          - NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30/09/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua , khen th­ëng vµ LuËt  söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua khen th­ëng.

         - NghÞ ®Þnh sè 43/2006 /N§-CP ngµy 25/04/2006 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh quyÒn tù chñ , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô , tæ chøc bé m¸y , biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp .

         - Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/08/2006 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 43/2006/N§-CP ngµy 25/04/0/2006 cña ChÝnh Phñ

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGDDT- BNV - BTC ngµy 23/01/2006 cña Bé GD&§T; Bé Néi Vô ; Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt §Þnh sè 244/2005/Q§ -TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

         - Th«ng T­ sè 33/2005/TT- BGD&§T ngµy 08/12/2005 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn t¹m thêi chÕ ®é phô cÊp l·nh ®¹o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 17/TTLT-BL§TBXH-BGDDT-BTC ngµy 27/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh V/v h­íng dÉn tr¶ l­¬ng d¹y thªm giê vµ phô cÊp d¹y líp ghÐp cña ngµnh Gi¸o Dôc.

                    - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kh¸c cã liªn quan ®Õn chÕ ®é , tiªu chuÈn , ®Þnh møc cña cÊp cã thÈm quyÒn.  

 

 

 

CH¦¥NG II

Néi dung x©y dùng quy chÕ chi tiªu n«i bé

 

A - Chi tanh to¸n c¸ nh©n

 TiÒn l­¬ng ,phô cÊp l­¬ng , C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng : Dù to¸n giao ®Çu n¨m: 2.513.000.000® (thùc hiÖn theo  nghÞ ®inh 204 ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ  , Th«ng T­ sè 02/2005 ngµy 05/01/2005 cña Bé néi vô vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh)

         - Quü l­¬ng, tiÒn c«ng ®Ó ph©n phèi theo quy chÕ nµy lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng , phô cÊp l­¬ng , tiÒn c«ng ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/CP ngµy 0\14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é l­¬ng míi , Th«ng T­ sè 02/2005/TT/BNV ngµy 05/01/2005cña Bé Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé , c«ng chøc , viªn chøc .NghÞ ®Þnh sè 130/2005/N§ -CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ qui ®Þnh chÕ ®é tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ Th«ng T­ liªn tÞch sè 03/2006/TTLT -BTC - BNV ngµy 17/01/2006 cña Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 130/2005/N§-CP.

* L­¬ng ng¹ch bËc (Môc 6000):

        Chi tr¶ l­¬ng cho CB-GV-CNV theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc , møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 1.310.000.(HoÆc thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh)

        Tæng quü l­¬ng th¸ng = L­¬ng tèi thiÓu x    hÖ sè   x   Sè ng­êi

* Phô CÊp l­¬ng ( môc 6100)

         - Chi tr¶ phô cÊp l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh .

         - Phô cÊp chøc vô , khu vùc , tr¸ch nhiÖm = HÖ sè phô cÊp   x     L­¬ng tèi thiÓu.

         - Phô cÊp t¨ng giê : gi¸o viªn ®uîc bè trÝ lµm viÖc nÕu v­ît qu¸ sè tiÕt ( giê) tiªu chuÈn quy ®Þnh th× ®­îc chi tr¶ phô cÊp t¨ng giê , cô thÓ :

         + §èi víi gi¸o viªn ( gi¶ng d¹y theo tiÕt ) : chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 tiÕt/n¨m.

         + §èi víi c«ng nh©n viªn ( lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh ) : Chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 giê /n¨m.

         + Phô cÊp ­u ®·i : thùc hiÖn theo th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGD&§T - BTC vµ QuyÕt §Þnh  sè 244/2005/Q§-TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së c«ng lËp.

         +Phô cÊp h­íng dÉn gi¸o viªn tËp sù:

      Phô cÊp h­íng dÉn tËp sù . Theo quy ®inh hiÖn hµnh

*  TiÒn lµm thªm giê :

Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

 ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

         - Thanh to¸n theo  luËt lao ®éng vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc ®­îc  nhµ tr­êng ph©n c«ng møc tèi ®a kh«ng qu¸ 200giê /n¨m.

         -  Thanh to¸n tiÒn d¹y thay, t¨ng : NÕu gi¸o viªn èm ®au, c«ng t¸c th× nh÷ng ngõ¬i cã tiÕt kiªm nhiÖm nh­ : BGH, TPT, GV cïng bé m«n ph¶i d¹y thay . Nhµ tr­êng chØ t¨ng , thay khi ®· trõ sè tiÕt ®ñ trong tiªu chuÈn.

         - §èi víi CBGVNV lµm viÖc ngoµi giê nh÷ng c«ng viªc kh¸c ( vÖ sinh , s¾p xÕp l¹i tr­êng líp , dän phßng th­ viÖn , v¨n phßng lµm b¸o c¸o gÊp theo yªu cÇu cña cÊp trªn ...) kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chuyªn m«n .TiÒn lµm thªm giê ®­îc thanh to¸n theo Th«ng T­ liªn tÞch sè 08/2005/TTLTBNV - BTC ngµy

05/01/2005 c¶u Bé Néi Vô , Bé Tµi  ChÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê vµ lµm ®ªm .Møc thanh to¸n cô thÓ :

TL lµm thªm giê = TL giê  x  150% hoÆc  200% hoÆc 300%  x  sè giê th­c tÕ lµm thªm.

Trong ®ã :

TL giê = TL Th¸ng( HS l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c phô cÊp nÕu cã ) 22 ngµy /8 giê

Møc 150% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy th­êng

Møc 200% ¸p dông ®èi víi lµm thªm giê ngµy nghØ hµng tuÇn.

Møc 300% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy lÔ ngµy lÔ , ngµy tÕt hoÆc ngµy nghØ bï , ngµy lÔ , ngµy tÕt vµo ngµy nghØ hµng tuÇn.

* Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp  theo l­¬ng ( Môc 6300)

          - Thùc hiÖn theo th«ng t­ sè 58/BTC - HCSN ngµy 24/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn t¹m thêi ph­¬ng thøc thu nép B¶o HiÓm x· héi ; NghÞ ®Þnh sè 63/2005/N§-CP ngµy 16/05/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ ban hµnh §iÒu lÖ B¶o HiÓm y tÕ ; Th«ng T­ liªn tÞch sè 119/2004/BTC- TL§L§VN h­íng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn.

* Chi thu nhËp t¨ng thªm :

         - Bæ sung thu nhËp cho CB-CC dù kiÕn 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

B. Chi Ho¹t ®éng th­êng xuyªn kh¸c:

I. Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp vµ thu sù nghiÖp

- Tæng sè kinh phÝ ng©n s¸ch giao ®Çu n¨m: 519.000.000®

- Tæng sè thu sù nghiÖp ( häc phÝ...) dù to¸n : 270.000.000®, trong ®ã:

+ 40% ®Ó chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng =  108.000.000®

+ 60% ®Ó chi ho¹t ®éng = 162.000.000

-Tæng céng kinh phÝ chi ho¹t ®éng  cßn l¹i trong n¨m dù to¸n : 681.000.000®

§­îc ph©n bæ theo c¸c néi dung chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng. nh­ sau

 Môc 1: Chi thu nhËp t¨ng thªm : dù kiÕn chi t¨ng thu nhËp cho CB, GV, NV kÓ c¶ lao ®éng H§ theo th«ng b¸o cña UBND huyÖn. Møc 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

Môc 2. Chi khen th­ëng : dù kiÕn 7% = 47.670.000

 • C¨n cø theo th«ng t­ sè 35/2015/TTBG§T ngµy 31/12/2015 cña bé GD &§T h­íng dÉn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ngµnh gi¸o dôc

 Bao gåm c¸c h×nh  thøc vµ møc chi nh­ sau       :

TËp ThÓ

20/11

®ång/®ît

HKI

®ång/®ît

23/03

®ång/®ît

C¶ n¨m

®ång/®ît

- Tæ xuÊt s¾c

 

  200.000

   

300.000

 

200.000

 

600.000

 

 Líp tiªn tiÕn : trong ®ã

Bao gåm ®¬t 1,2

Bao gåm ®ît 3,4

01 l¬p thø nhÊt

02 líp thø nh×

03 líp th­ ba

04 gi¶i khuyÕn khÝch

 

150.000

100.000

70.000

50.000

400.000

300.000

200.000

100.000

- Th­ëng b¸o t­êng (20/11),

b¸o ¶nh thi ®å dïng

        + Gi¶i NhÊt :

        + Gi¶i Nh× :

        + Gi¶i Ba :

        + Gi¶i KhuyÕn khÝch :

 

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

C¸ Nh©n

 

20/11

®/ng/®ît

HKI

®/ng/®ît

26/03

®/ng/®ît

C¶ n¨m

®/ng/®ît

 

- Gi¸o viªn :

 - Th­ëng gi¸o viªn giái:

         +Gi¸o viªn giái Thµnh phè:

         +Gi¸o viªn giái  cÊp huyÖn :

         +Gi¸o viªn  giái cÊp côm:

         +Gi¸o viªn giái tr­êng:

 

 

600.000

400.000

300.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp huyÖn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Lao ®éng tiªn tiÕn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Th­ëng c¸c ®ît thi ®ua

         + Lo¹i A

         + Lo¹i A-

         + Lo¹i B, :

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

250.000

120.000

Kh«ng

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

400.000

200.000

100.000

- Th­ëng SKKK cÊp tr­êng

         + Lo¹i A

         + Lo¹i B

 

 

 

 

150.000

  70.000

- Th­ëng SKKN CÊp huyÖn

 + Lo¹i A

 + Lo¹i B

       + Lo¹i C

 

 

 

 

300.000

200.000

100.000

Th­ëng SKKN cÊp TP

B»ng 200% møc th­ëng cÊp huyÖn

- Häc sinh

         + Häc sinh giái cÊp T.phè:

         + Häc sinh giái cÊp huyÖn

         + Häc sinh giái c¬ së:

         + Hoc sinh tiªn tiÕn : 

 

 

 

 

120.000

70.000

50.000

30.000

 

Môc 3 . ChÝ phóc lîi tËp thÓ: 2%: 13.620.000®

- ChÌ n­íc c¬ quan møc kho¸n: 40.000®/ ng­êi/ th¸ng

- ChÌ n­íc tiÕp kh¸ch: Kho¸n: 200.000®/th¸ng/phßng ¸p dông ®èi ®èi víi phßng HT, HP

- C¸c chÕ ®é tµu xe nghØ phÐp n¨m ( ¸p dông ®èi víi c¸n bé viªn chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ phÐp hµng n¨m theo chÕ ®é quy ®Þnh, ®­îc nhµ tr­êng cÊp phÐp n¨m ®Ó ®i th¨m th©n nh©n (cha mÑ, vî chång con) bÞ èm ®au, tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ hoÆc qua ®êi)  ®­îc hç trî theo ®iÒu kiÖn kinh phÝ cña nhµ tr­êng tïy theo møc ®é xa, gÇn nh­ng kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

Môc 4. Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng vµ th«ng tin tuyªn truyÒn liªn l¹c: 5% = 34.050.000®

          - TiÒn ®iÖn ,n­íc : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan ®iÖn lùc. ­íc tÝnh: 3.500.000®/th¸ng

- TiÒn c­íc phÝ §T c¬ quan, Thùc hiÖn møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000®/ phßng ( ¸p dông ®èi víi nh÷ng phßng, bé phËn ®­îc nhµ truêng trang bÞ ®iÖn tho¹i

 C­íc intenet, b¸o chÝ VV : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan nhµ cung cÊp dÞch vô

          - Chi phÝ dÞch vô c«ng céng kh¸c: chi theo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc nhµ tr­êng phª  duyÖt.

Môc 5. VËt t­ v¨n phßng dù kiÕn 8% = 54.480.000®

           - V¨n phßng phÈm cho CB-GV-NV :+ Møc kho¸n cho mçi CB-GV  lµ : 150.000®/ng­êi/n¨m

           - V¨n phßng phÈm cho v¨n phßng , phßng chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n: thùc hiÖn mua s¾m cÊp ph¸t b»ng vËt t­ (  ¸p dông ®èi víi c¸c phßng, bé phËn chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n thùc hiÖn møc kho¸n kh«ng qu¸ 200.000®/phßng/th¸ng tïy theo nhu cÇu sö dông)

        

          - Riªng , c¸c lo¹i vËt dông v¨n phßng dïng chung , thanh to¸n theo nhu cÇu thùc tÕ  .

          - Mua s¾m dông cô v¨n phßng vµ c¸c vËt t­ v¨n phßng kh¸c : theo nhu cÇu thiÕt thùc cña nhµ tr­êng , thanh to¸n theo hîp ®ång kinh tÕ vµ hãa ®¬n thùc tÕ.

       

  Môc 6: Héi NghÞ : Dù kiÕn: 8%: 54.480.000

C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

Bao gåm c¸c néi dung sau nh­ sau:

      - In, mua tµi liÖu phôc vô héi nghÞ : Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh

      - Trang trÝ héi tr­êng, Chôp ¶nh l­u niÖm kh«ng qu¸: 2.000.000®/lÇn

      - Chi tæ chøc tiÕp kh¸ch mêi dù  héi nghÞ (nÕu cã) kh«ng qu¸ 120.000®/ ng­êi/ lÇn

      - TiÒn n­íc uèng ®¹i biÓu dù héi nghÞ, häp héi ®ång, häp trung t©m : Møc chi tèi ®a 40.000®/ng­êi/ngµy. 20.000®/ ng­êi/buæi

       - Chi kho¶n  thuª m­ín kh¸c nh­ thuª r¹p ngoµi trêi, thiÕt bÞ ©m thanh lín, khÈu hiÖu, b¨ng z«n, thuª gi¶ng viªn b¸o c¸o viªn :Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh. Kh«ng qu¸ 7.000.000®/lÇn

Môc 7. C«ng t¸c phÝ 3% : 20.430.000®

         C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

                                              

       - Thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho chuyªn m«n theo yªu cÇu nhiÖm vô cña c¬ quan hoÆc cã giÊy mêi , giÊy triÖu tËp ... cña c¬ quan cÊp trªn , kh«ng thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸c tr­êng hîp ®i tham quan, ®i phÐp, ®i ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn .

        - Chøng tõ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ lµ giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi , giÊy triÖu tËp

 

* §i c«ng t¸c ngoµi huyÖn trong thµnh phè, vµ c«ng t¸c t¹i thµnh phè

        - C¶ ngµy : 60.000® ®Õn 100.000®/ ngµy tïy theo n¬i ®Õn c«ng t¸c, kho¶ng  c¸ch, qu·ng ®­êng tõ n¬i ®i ®Õn n¬i ®Õn c«ng t¸c

        - 1/2 ngµy = 50% møc trªn

  -  C¸c chÕ ®é vÒ l­u tró tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i c«ng t¸c : Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc.

* L­u ý: chøng tõ thanh to¸n CTP gåm giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp, lÞch ph©n c«ng theo ®óng quy ®Þnh

* Kho¸n c«ng t¸c  phÝ :

        - Møc kho¸n : 500.000®/ th¸ng, ¸p dông cho hiÖu tr­ëng, kÕ to¸n

        - Møc kho¸n : 300.000®/ th¸ng , ¸p dông cho phã hiÖu tr­ëng

        - Møc kho¸n : 200.000®/th¸ng , ¸p dông cho nh©n viªn v¨n th­

        - Møc kho¸n : 150.000®/ th¸ng , ¸p dông cho thñ quü

        * Quy ®Þnh thanh to¸n c«ng t¸c phÝ:

  - TiÒn c«ng t¸c phÝ  kho¸n ®­îc thanh to¸n theo th¸ng hoÆc theo quý

 

Môc 8.Chi phÝ thuª muín gi¸o viªn, lao ®éng vÖ sinh, dÞch vô vµ c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: dù kiÕn 8% = 54.480.000®

1. Chi phÝ thuª muín ph­¬ng tiÖn lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ thuª muín kh¸c. §Ó phôc vô c¸c nhiÖm vô cña nhµ tr­êng . Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh( Thanh to¸n theo hîp ®ång cña nhµ tr­êng).

2. Chi thuª m­ín lao ®éng vÖ sinh vµ thuª m­ín thªm gi¸o viªn gi¶ng d¹y ( nÕu cã): møc thuª m­ín kh«ng qu¸ 3.500.000®/ng­êi/th¸ng

 

Môc 9 Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn dù kiÕn 6%: 40.860.000®

        - Thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ söa ch÷a nhá tµi s¶n , m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®å dïng chuyªn m«n ph¸t sinh trong thêi gian sö dông .

       - Mäi tµi s¶n trong nhµ tr­êng ®­îc giao tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thiÕt bÞ vµ ng­êi ®­îc ph©n c«ng theo dâi, b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch, ®Ò xuÊt sña ch÷a

 

Môc 10. Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n ngµnh dù kiÕn: 20% = 136.200.000®

Bao gåm c¸c néi dung sau

1.  Chi c«ng t¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng chuyªn m«n gåm:

-  Båi d­ìng Chuyªn ®Ò t¹i së GD:  05 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi 100.000®/ ng­êi /C§ .

-  Båi d­ìng chuyªn ®Ò t¹i phßng: 10 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi: 70.000®/ng­êi/C§

-  Båi d­ìng triÓn khai C§ t¹i tr­êng: gåm 18C§ (09 C§ tæ Tù nhiªn vµ 09 C§ tæ XH). Møc chi:

+ Ng­êi triÓn khai, b¸o c¸o: 60.000®/ng­êi/C§ (18 chuyªn ®Ò)

+ Ng­êi dù (häc): 30.000®/ng­êi/C§  (cã 18 chuyªn ®Ò)

2. Chi c«ng t¸c thi gi¸o viªn giái  gåm:

 -  Thi GV giái cÊp tr­êng: Tæ chøc thi 06 m«n:

  Båi d­ìng GV tham gia thi: møc: 100.000®/ng­êi/m«n

 -  Thi GVG côm: Dù thi 6 m«n:

 + Nép kinh phÝ (phÝ, lÖ phÝ) t¹i côm:  Theo phiÕu thu thùc tÕ

 + Båi d­ìng GV tham gia thi, 200.000®/ng­êi/m«n

  + Ng­êi hç trî: møc: 100.000®/ ng­êi/m«n

 + V¨n phßng phÈm, ®å dïng… phôc vô thi  tèi ®a 500.000®/m«n

 -  Thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: dù thi 03 m«n

  Møc chi båi d­ìng GV tham gia thi: 300.000®/ng­êi/ m«n. ng­êi hç trî: 100.000®/m«n

- V¨n phßng phÈm, ®å dïng…phôc vô thi. Tèi ®a 500.000®/m«n

3. Chi c«ng t¸c thi HS giái cÊp côm, huyÖn  gåm:

- Nép kinh phÝ (PhÝ, lÖ phÝ): líp 9: 09 m«n VH, 05 m«n kü thuËt , líp 8: 9 m«n, líp 6,7: 03 m«n theo phiÕu thu thùc tÕ

4. Chi c«ng t¸c båi d­ìng (d¹y «n luyÖn) häc sinh giái :

 Gåm: 29 ®éi tuyÓn, kÕ ho¹ch d¹y mçi ®éi tuyÓn =10 buæi. Møc chi 100.000®/buæi/GV

( Cã kÕ ho¹ch, lÞch ph©n c«ng chuyªn m«n)

5. Chi kinh phÝ c¸c héi ®ång, ban tæ chøc thuéc c«ng t¸c chuyªn m«n Gåm:

-  Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp THCS

+ Møc chi chÕ ®é: chñ tÞch héi ®ång: 190.000®/ngµy. Phã Chñ tÞch: 180.000/ngµy. c¸c uû viªn: 140.000®/ngµy. B¶o vÖ, phôc vô: 80.000®/ngµy.

+ C¸c kho¶n chi nh­ v¨n phßng phÈm, chÌ n­íc, thuèc ytÕ vv quy ®inh kh«ng qu¸ 2.000.000®/héi ®ång               

-  Héi ®ång tuyÓn sinh líp 6 vµ H§ tuyÓn sinh vµo líp 10, héi ®ång thi gi¸o viªn giái, häc sinh giái : c¸c kho¶n chi, møc chi: nh­ trªn

-  C¸c ban tæ chøc nh­ Héi khoÎ phï ®æng, héi thi v¨n nghÖ, héi thi CNTT, ®å dïng, c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 26/3, 20/11 vv.

Kho¶n chi, chÕ ®é chi: nh­ trªn.

6. Chi c«ng t¸c thi ®å dïng, CNTT gåm :

- Chi hç trî kinh phÝ lµm ®å dïng quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/ tæ CM/lÇn

- Båi d­ìng GV tham gia thi: 100.000®/ng­êi/ngµy

-  Thuª VËn chuyÓn ®å dïng tham gia thi côm, huyÖn. quy ®Þnh kh«ng qu¸ 500.000®/lÇn

7. Chi c«ng t¸c TDTT cÊp tr­êng, côm, huyÖn  gåm:

- Mua dông cô, ph­¬ng tiÖn:  quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/lÇn

- Chi båi d­ìng träng tµi, gi¸m kh¶o møc chi: 100.000®/ng­êi/ngµy

- Chi cho HS tham gia: 20.000®/HS/ngµy.

- Chi thuª hÊn luyÖn viªn, hoÆc GV trùc tiÕp tËp luyÖn c¸c ®éi tuyÓn: møc chi kh«ng qu¸ 200.000®/ng­êi/ngµy.

- Thuª m­ín vËn chuyÓn ®i thi cÊp côm, huyÖn: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 700.000®/lÇn

- C¸c chi phÝ kh¸c: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/kú

8. Chi c«ng t¸c phæ cËp GD:

- Chi båi d­ìng cho gi¸o viªn ®i ®iÒu tra phæ cËp trong ®Þa ph­¬ng tïy theo néi dung c«ng viÖc chÕ ®é båi d­ìng do l·nh ®¹o nhµ tr­êng phª duyÖt

*L­u ý : trong mçi ho¹t ®éng tr­¬ng tr×nh chuyªn m«n c¸c bé phËn chuyªn m«n ph¶i lËp kÕ ho¹ch, dù to¸n, cã lÞch c«ng t¸c, lÞch ph©n c«ng ®Çy ®ñ

9. Chi häc tËp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n

Nhµ tr­êng khuyÕn khÝch c¸n bé, viªn chøc ®i häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Thêi gian ®i häc båi d­ìng vÒ qu¶n lý, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô do nhµ tr­êng cö th× ®­îc thanh to¸n tiÒn CTP, tµi liÖu vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

§èi víi tr­êng hîp tù ®i häc  båi d­ìng, n©ng cao : Nhµ tr­êng kh«ng hç trî kinh phÝ                                           

 10. Chi mua s¾m thªm s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n ®å dïng d¹y häc :  §­îc mua s¾m hµng n¨m , nh»m  phôc vô chuyªn m«n. Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n ,bé phËn, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua bæ sung th× lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ nhµ tr­êng

ChØ thùc hiÖn mua s¾m khi nhµ tr­êng ®· phª duþÖt kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt

 dù kiÕn kho¶n kÝnh phÝ nµy = 30.000.000®

 11 :  ChÕ ®é lµm thªm giê :

 

Thực hiện theo thông tư Số: 23

 ngày 23 /06/ 2015 của bộ Lao động thương binh xã hội

 

Môc 11. Chi ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n

Dù kiÕn: 30% = 204.300.000®

Trong n¨m 2019 nhµ tr­êng dù kiÕn : ®Çu t­ mua s¾m c¸c tµi s¶n,m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c t¸i c«ng nhËn tr­êng chuÈn quèc gia nh­:
      
- M¸y tÝnh,  m¸y ph¾c ,m¸y quÐt vv

       - Bµn ghÕ v¨n phßng , häc sinh

       - ThiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc,

       - Lµm thªm nhµ ®Ó xe cho häc sinh

Ph­¬ng thøc mua s¾m : Thùc hiÖn theo quy ®Þnh mua s¾m tËp trung , hoÆc nhµ tr­êng tæ chøc mua theo nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n.

Tæ chøc häp thèng nhÊt trong trung t©m,  ký kÕt hîp ®ång mua s¾m, nghiÖm thu giao nhËn qu¶n lý tµi s¶n cho tõng c¸ nh©n bé phËn. Thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý tµi tµi s¶n c«ng

Môc 12. Chi kh¸c : Dù kiÕn 3% = 20.430.000® ( bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng n»m trong  néi dung c¸c môc trªn)

 

Môc 13.Chªnh lªch thu chi :

    §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp , tr­êng lµ mét ®¬n vÞ c«ng lËp tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng

Sau khi ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi phÝ ,nÕu cã chªnh lÖch thu chi th× sÏ bæ sung, ®iÒu chØnh vµo dù to¸n n¨m sau  vµ cã thÓ chi bæ sung  thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng, trÝch lËp quü phóc lîi, khen th­ëng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh  

II. Nguån thu chi  kh¸c

1.Quü ®oµn ®éi

 1. Dù to¸n tæng sè thu c¶ n¨m: 6.007.000®
 2. PhÇn chi

- Chi mua s¸ch, b¸o, tµi liÖu chuyªn m«n c«ng t¸c ®éi : 30%

- Chi hç trî khuyÕn häc : 20%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ®oµn ®éi : 50%

2.Quü ch÷ thËp ®á                                 

 1. Dù to¸n sè thu c¶ n¨m: 5.340.000®

      B, PhÇn chi

- Chi t¨ng c­êng c«ng t¸c kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho HS : 30%

- Chi hç trî, tÆng quµ cho HS ngÌo c¸c ngµy lÔ, tÕt : 30%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ch÷ thËp ®á : 40%

4.Quü d¹y thªm, häc thªm

- Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-UBND ngµy 25/6/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn TP Hµ néi  vµ quyÕt ®Þnh sè 51/2013/Q§-UBND ngµy 22/11/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ thu, sö dông c¸c kho¶n thu kh¸c trong c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp cña thµnh phè Hµ Néi

- Dù to¸n thu chi quü d¹y thªm häc thªm

 + PhÇn thu: Tæng thu: 586.976.000®

 +PhÇn chi :

 1. Chi gi¸o viªn trôc tiÕp gi¶ng d¹y70%

 2. Chi t¨ng c­êng, söa ch÷a CSVC vµ phôc vô c«ng t¸c d¹y vµ häc 15 %:  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung nh­ : söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n,  mua v¨n phßng phÈm, tr¶ c«ng lao ®éng vÖ sinh vv)

3. Chi qu¶n lý, c«ng t¸c thu nép, hå s¬ sæ s¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n: 15%  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung: C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, c«ng t¸c thu nép quü, c«ng t¸c lËp hå s¬, sæ s¸ch thanh quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh)

C- TrÝch dÉn vµ sö lý quü

1/ Quy ®Þnh vÒ trÝch lËp c¸c quü

       Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc  vµo mçi quý trong n¨m. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ , phÇn chªnh lÖch ®­îc x¸c ®Þnh lµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc.

        Kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sö dông theo thø tù nh­ sau:

                 + Bæ sung thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé ,c«ng chøc, viªn chøc .

                 + Chi khen th­ëng cho tËp thÓ , c¸ nh©n cã thµnh tÝch.

                 + Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi trong c¬ quan.

                 +  Chi trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho ng­êi lao ®éng                                             

                 + Chi thªm cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ .

                 +  TrÝch lËp Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp ( nÕu cã)

2/ Sö dông c¸c quü:

- Sau khi ®· ®¶m b¶o ®µy ®ñ c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn sè kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ ®­îc dïng ®Ó chi thu nhËp t¨ng thªm, hoÆc trÝch lËp quü khen th­ëng, quü phóc l¬i  vµ sö dông nh­ sau:

1/ Quü thu nhËp t¨ng thªm :

          §Ó ®éng viªn c¸n bé , c«ng chøc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ , c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña trong quý , nÕu xÐt thÊy c¬ quan cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ , thñ tr­ëng c¬ quan 

 

c¨n cø  vµo møc kinh phÝ tiÕt kiÖm ®ùîc , vµo kÕt qu¶ xÐt ph©n lo¹i , A, B, C  theo ®ît thi ®ua cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng ®Ó quyÕt ®Þnh t¹m chi thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé , c«ng chøc theo ®ît  thi ®ua vµo mçi quý trong n¨m

sau khi x¸c nhËn chÝnh x¸c kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i sè thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé c«ng chøc , ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ sè kinh phÝ thùc tÕ tiÕt kiÖm trong n¨m , sÏ ph¶i trõ vµo sè tiÕt kiÖm ®­îc n¨m sau.

Dù to¸n , møc chi thu nhËp t¨ng thªm:

         - Lo¹i A ®­îc h­ëng 150.000®/th¸ng

         - Lo¹i A-     ®­îc h­ëng: 70%

         - Lo¹i  B      §­îc h­ëng : 50%  

         - Lo¹i C       ( Kh«ng hoµn thµnh)            : Kh«ng ®­îc h­ëng

2/ Quü khen th­ëng

         -  Quü khen th­ëng dïng ®Ó khen th­ëng , ®ét xuÊt cho tËp thÓ , c¸ nh©n lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®ù¬c  Héi ®ång Thi ®ua khen th­ëng cÊp trªn c«ng nhËn mµ kh«ng l»m trong néi dung cña phÇn 1 quy chÕ nµy.

Dù to¸n , møc chi:

+ C¸ nh©n kh«ng qu¸: 500.000®/ng­êi/lÇn

+ TËp thÓ cã thµnh tÝch ®ét : 2.000.000®/lÇn

                                                   

                                                         Ch­¬ng III

Tæ Chøc Thùc hiÖn

I- Quy ®Þnh xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt khi sö dông vuît qu¸ møc kho¸n.

                   - C¨n cø vµo c¸c néi dung chi tiªu ®­îc x©y dùng trong quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ , nÕu bé phËn hoÆc c¸ nh©n sö dông v­ît ®Þnh møc tiªu chuÈn quy ®Þnh th× phÇn v­ît sÏ kh«ng ®­îc thanh , quyÕt to¸n

II- Quy ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn

                  - Sau khi quy chÕ chi tiªu néi bé ®­îc th«ng qua toµn thÓ c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ nhÊt trÝ cao th× mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ tõ BGH , gi¸o viªn ,®Ðn nh©n viªn ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

                  - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù bæ phèi hîp gi÷a nhµ tr­êng vµ c«ng ®oµn , nÕu cã v­íng m¾c , cÇn bæ sung thªm vµo quy chÕ ®Òu ph¶i th«ng qua Héi §ång gi¸o dôc.

                  - Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh nh÷ng néi dung chi do thay ®æi ®Þnh møc , tiªu chuÈn th× sÏ ®­îc bµn b¹c , thèng nhÊt trong ®¬n vÞ ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp.

III- Quy chÕ nµy ®­îc thùc hiÖn trong n¨m 2019 vµ ®· ®­îc th«ng qua héi ®ång nhµ tr­êng

                                                   Thèng NhÊt,   ngµy  16   th¸ng  01  n¨m 2019

  Ng­êi lËp                    Chñ TÞch C«ng §oµn               HiÖu tr­ëng

 

 

 

UBND huyÖn Th­êng tÝn              Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr­êng THCS Thèng NhÊt                        §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 

 

Quy chÕ chi tiªu néi bé n¨m 2020

( Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 01/Q§ -THTN ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2020 cña HiÖu Tr­ëng Trõêng THCS Thèng NhÊt )

 

KÝnh göi :       - UBND  HuyÖn Th­êng TÝn

                 - Phßng Tµi chÝnh - kÕ ho¹ch  huyÖn th­êng tÝn   

                 - Kho b¹c nhµ n­íc huyÖn th­êng tÝn

  

Ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

           - Quy chÕ chi tiªu néi bé thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®ù¬c ¸p dông t¹i tr­êng THCS  Thèng NhÊt

           - C¸c néi dung thùc hiÖn kho¶n kinh phÝ ®­îc thùc hiÖn víi toµn thÓ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc cña tr­êng THCS  Thèng NhÊt.

§iÒu 2. Môc tiªu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé :

           - X©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé , t¹o quyÒn chñ ®éng trong viÖc qu¶n lý chi tiªu tµi chÝnh ¸p dungh thèng nhÊt trong ®¬n vÞ.

           - Chñ ®éng , s¸ng t¹o trong thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ, x©y dùng ph¸ triÓn ®¬n vÞ.

           - Lµ c¨n cø ®Ó qu¶n lý , thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu trong ®¬n vÞ , thùc hiÖn kiÓm so¸t cña kho b¹c nhµ n­íc, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thanh tra , kiÓm to¸n theo quy ®Þnh.

           - N©ng cao chÊt l­îng phôc vô gi¶ng d¹y trong c¸n bé gi¸o viªn , c«ng nh©n viªn.

           - T¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ

§iÒu 3: Yªu cÇu x©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé

           - Thùc hiÖn ho¹t ®éng th­êng xuyªn phï hîp víi ®Æc thï cña ®¬n vÞ

           - Thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, sö dông kinh phÝ cã hiÖu qu¶ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý.

           - Tæ chøc bé m¸y gän nhÑ vµ n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c.

           - X©y dùng møc chi tiªu cho tõng nhiÖm vô , néi dung c«ng viÖc phï hîp víi ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ . Ph¶i c«ng khai minh b¹ch tai ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy quyÒn d©n chñ còng nh­ viÖc gi¸m s¸t cña toµn thÓ CBGVNV cña tr­êng.

§iÒu 4:Nguyªn t¾c x©y dùng quy chÕ  chi tiªu néi bé :

           - Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp.

          - Chñ ®éng qu¶n lý sö dông lao ®éng , thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao vµ æn ®Þnh thu nhËp cho ng­êi lao ®éng.

          - Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng.                                   

          - Thùc hiÖn chi tr¶ kÞp thêi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé viªn chøc .

          - PhÊn ®Êu t¨ng thu vµ tiÕt kiÖm chi.

§iÒu 5: C¨n cø x©y dùng quy chÕ :

C¸c chÕ ®é , tiªu chuÈn ®Þnh møc chi kinh phÝ hiÖn hµnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn:

          - QuyÕt ®Þnh sè 51/2007/Q§ - BGD&§T ngµy 31/08/2007 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ Tr­êng Trung Häc.

          - NghÞ §Þnh 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc , viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang.

          .

          - NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp.

          - NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30/09/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua , khen th­ëng vµ LuËt  söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thi ®ua khen th­ëng.

         - NghÞ ®Þnh sè 43/2006 /N§-CP ngµy 25/04/2006 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh quyÒn tù chñ , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô , tæ chøc bé m¸y , biªn chÕ vµ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp .

         - Th«ng t­ sè 71/2006/TT-BTC ngµy 09/08/2006 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 43/2006/N§-CP ngµy 25/04/0/2006 cña ChÝnh Phñ

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGDDT- BNV - BTC ngµy 23/01/2006 cña Bé GD&§T; Bé Néi Vô ; Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt §Þnh sè 244/2005/Q§ -TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

         - Th«ng T­ sè 33/2005/TT- BGD&§T ngµy 08/12/2005 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo t¹o h­íng dÉn t¹m thêi chÕ ®é phô cÊp l·nh ®¹o trong c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp.

                  - Th«ng t­ liªn tÞch sè 17/TTLT-BL§TBXH-BGDDT-BTC ngµy 27/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh V/v h­íng dÉn tr¶ l­¬ng d¹y thªm giê vµ phô cÊp d¹y líp ghÐp cña ngµnh Gi¸o Dôc.

                    - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn kh¸c cã liªn quan ®Õn chÕ ®é , tiªu chuÈn , ®Þnh møc cña cÊp cã thÈm quyÒn.  

 

                                                              CH¦¥NG II

Néi dung x©y dùng quy chÕ chi tiªu n«i bé

 

A - Chi tanh to¸n c¸ nh©n

 TiÒn l­¬ng ,phô cÊp l­¬ng , C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l­¬ng : Dù to¸n: 2.645.000.000® (thùc hiÖn theo  nghÞ ®inh 204 ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh Phñ  , Th«ng T­ sè 02/2005 ngµy 05/01/2005 cña Bé néi vô vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c hiÖn hµnh)

         - Quü l­¬ng, tiÒn c«ng ®Ó ph©n phèi theo quy chÕ nµy lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng , phô cÊp l­¬ng , tiÒn c«ng ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/CP ngµy 0\14/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é l­¬ng míi , Th«ng T­ sè 02/2005/TT/BNV ngµy 05/01/2005cña Bé Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé , c«ng chøc , viªn chøc .NghÞ ®Þnh sè 130/2005/N§ -CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ qui ®Þnh chÕ ®é tù chñ ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ Th«ng T­ liªn tÞch sè 03/2006/TTLT -BTC - BNV ngµy 17/01/2006 cña Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi Vô h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ §Þnh sè 130/2005/N§-CP.

* L­¬ng ng¹ch bËc (Môc 6000):

        Chi tr¶ l­¬ng cho CB-GV-CNV theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc , møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 1.310.000.(HoÆc thay ®æi møc l­¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh)

        Tæng quü l­¬ng th¸ng = L­¬ng tèi thiÓu x    hÖ sè   x   Sè ng­êi

* Phô CÊp l­¬ng ( môc 6100)

         - Chi tr¶ phô cÊp l­¬ng theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh .

         - Phô cÊp chøc vô , khu vùc , tr¸ch nhiÖm = HÖ sè phô cÊp   x     L­¬ng tèi thiÓu.

         - Phô cÊp t¨ng giê : gi¸o viªn ®uîc bè trÝ lµm viÖc nÕu v­ît qu¸ sè tiÕt ( giê) tiªu chuÈn quy ®Þnh th× ®­îc chi tr¶ phô cÊp t¨ng giê , cô thÓ :

         + §èi víi gi¸o viªn ( gi¶ng d¹y theo tiÕt ) : chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 tiÕt/n¨m.

         + §èi víi c«ng nh©n viªn ( lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh ) : Chi tr¶ thõa giê 1n¨m kh«ng qu¸ 200 giê /n¨m.

         + Phô cÊp ­u ®·i : thùc hiÖn theo th«ng t­ liªn tÞch sè 01/2006/TTLT - BGD&§T - BTC vµ QuyÕt §Þnh  sè 244/2005/Q§-TTg ngµy 06/10/2005 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ­u ®·i ®èi víi nhµ gi¸o ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y trong c¸c c¬ së c«ng lËp.

         +Phô cÊp h­íng dÉn gi¸o viªn tËp sù:

      Phô cÊp h­íng dÉn tËp sù . Theo quy ®inh hiÖn hµnh

*  TiÒn lµm thªm giê :

Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

 ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

         - Thanh to¸n theo  luËt lao ®éng vµ theo yªu cÇu c«ng viÖc ®­îc  nhµ tr­êng ph©n c«ng møc tèi ®a kh«ng qu¸ 200giê /n¨m.

         -  Thanh to¸n tiÒn d¹y thay, t¨ng : NÕu gi¸o viªn èm ®au, c«ng t¸c th× nh÷ng ngõ¬i cã tiÕt kiªm nhiÖm nh­ : BGH, TPT, GV cïng bé m«n ph¶i d¹y thay . Nhµ tr­êng chØ t¨ng , thay khi ®· trõ sè tiÕt ®ñ trong tiªu chuÈn.

         - §èi víi CBGVNV lµm viÖc ngoµi giê nh÷ng c«ng viªc kh¸c ( vÖ sinh , s¾p xÕp l¹i tr­êng líp , dän phßng th­ viÖn , v¨n phßng lµm b¸o c¸o gÊp theo yªu cÇu cña cÊp trªn ...) kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chuyªn m«n .TiÒn lµm thªm giê ®­îc thanh to¸n theo Th«ng T­ liªn tÞch sè 08/2005/TTLTBNV - BTC ngµy

05/01/2005 c¶u Bé Néi Vô , Bé Tµi  ChÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn chÕ ®é tr¶ l­¬ng lµm thªm giê vµ lµm ®ªm .Møc thanh to¸n cô thÓ :

TL lµm thªm giê = TL giê  x  150% hoÆc  200% hoÆc 300%  x  sè giê th­c tÕ lµm thªm.

Trong ®ã :

TL giê = TL Th¸ng( HS l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c phô cÊp nÕu cã ) 22 ngµy /8 giê

Møc 150% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy th­êng

Møc 200% ¸p dông ®èi víi lµm thªm giê ngµy nghØ hµng tuÇn.

Møc 300% ¸p dông ®èi víi lµm thªm vµo ngµy lÔ ngµy lÔ , ngµy tÕt hoÆc ngµy nghØ bï , ngµy lÔ , ngµy tÕt vµo ngµy nghØ hµng tuÇn.

* Chi c¸c kho¶n ®ãng gãp  theo l­¬ng ( Môc 6300)

          - Thùc hiÖn theo th«ng t­ sè 58/BTC - HCSN ngµy 24/07/1995 cña Bé Tµi ChÝnh h­íng dÉn t¹m thêi ph­¬ng thøc thu nép B¶o HiÓm x· héi ; NghÞ ®Þnh sè 63/2005/N§-CP ngµy 16/05/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ ban hµnh §iÒu lÖ B¶o HiÓm y tÕ ; Th«ng T­ liªn tÞch sè 119/2004/BTC- TL§L§VN h­íng dÉn trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn.

* Chi thu nhËp t¨ng thªm :

         - Bæ sung thu nhËp cho CB, CC, VC dù kiÕn 200.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

B. Chi Ho¹t ®éng th­êng xuyªn kh¸c:

I. Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp vµ thu sù nghiÖp

- Tæng sè kinh phÝ ng©n s¸ch giao dù to¸n: 530.000.000®

- Tæng sè thu sù nghiÖp ( häc phÝ...) dù to¸n : 285.000.000®, trong ®ã:

+ 40% ®Ó chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng =  114.000.000®

+ 60% ®Ó chi ho¹t ®éng = 171.000.000

-Tæng céng kinh phÝ chi ho¹t ®éng  cßn l¹i trong n¨m dù to¸n : 701.000.000®

§­îc ph©n bæ theo c¸c néi dung chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña nhµ tr­êng. nh­ sau

 Môc 1: Chi thu nhËp t¨ng thªm : dù kiÕn chi t¨ng thu nhËp cho CB, GV, NV kÓ c¶ lao ®éng H§ theo th«ng b¸o cña UBND huyÖn. Møc 150.000® /ng­êi/th¸ng tõ nguån kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc . Cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë môc C cña quy chÕ  nµy.

Môc 2. Chi khen th­ëng : dù kiÕn 7% = 49.070.000

 • C¨n cø theo th«ng t­ sè 35/2015/TTBG§T ngµy 31/12/2015 cña bé GD &§T h­íng dÉn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng ngµnh gi¸o dôc

 Bao gåm c¸c h×nh  thøc vµ møc chi nh­ sau       :

TËp ThÓ

20/11

®ång/®ît

HKI

®ång/®ît

23/03

®ång/®ît

C¶ n¨m

®ång/®ît

- Tæ xuÊt s¾c

 

  200.000

   

300.000

 

200.000

 

600.000

 

 Líp tiªn tiÕn : trong ®ã

Bao gåm ®¬t 1,2

Bao gåm ®ît 3,4

01 l¬p thø nhÊt

02 líp thø nh×

03 líp th­ ba

04 gi¶i khuyÕn khÝch

 

150.000

100.000

70.000

50.000

400.000

300.000

200.000

100.000

- Th­ëng b¸o t­êng (20/11),

b¸o ¶nh thi ®å dïng

        + Gi¶i NhÊt :

        + Gi¶i Nh× :

        + Gi¶i Ba :

        + Gi¶i KhuyÕn khÝch :

 

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

200.000

150.000

100.000

50.000

 

 

C¸ Nh©n

 

20/11

®/ng/®ît

HKI

®/ng/®ît

26/03

®/ng/®ît

C¶ n¨m

®/ng/®ît

 

- Gi¸o viªn :

 - Th­ëng gi¸o viªn giái:

         +Gi¸o viªn giái Thµnh phè:

         +Gi¸o viªn giái  cÊp huyÖn :

         +Gi¸o viªn  giái cÊp côm:

         +Gi¸o viªn giái tr­êng:

 

 

600.000

400.000

300.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp huyÖn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Lao ®éng tiªn tiÕn :

Th­ëng b»ng 50% møc th­ëng cña huyÖn

- Th­ëng c¸c ®ît thi ®ua

         + Lo¹i A

         + Lo¹i A-

         + Lo¹i B, :

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

250.000

120.000

Kh«ng

 

200.000

100.000

Kh«ng

 

400.000

200.000

100.000

- Th­ëng SKKK cÊp tr­êng

         + Lo¹i A

         + Lo¹i B

 

 

 

 

150.000

  70.000

- Th­ëng SKKN CÊp huyÖn

 + Lo¹i A

 + Lo¹i B

       + Lo¹i C

 

 

 

 

300.000

200.000

100.000

Th­ëng SKKN cÊp TP

B»ng 200% møc th­ëng cÊp huyÖn

- Häc sinh

         + Häc sinh giái cÊp T.phè:

         + Häc sinh giái cÊp huyÖn

         + Häc sinh giái c¬ së:

         + Hoc sinh tiªn tiÕn : 

 

 

 

 

120.000

70.000

50.000

30.000

 

Môc 3 . ChÝ phóc lîi tËp thÓ: 2%: 14.020.000®

- ChÌ n­íc c¬ quan møc kho¸n: 40.000®/ ng­êi/ th¸ng

- ChÌ n­íc tiÕp kh¸ch: Kho¸n: 200.000®/th¸ng/phßng ¸p dông ®èi ®èi víi phßng HT, HP

- C¸c chÕ ®é tµu xe nghØ phÐp n¨m ( ¸p dông ®èi víi c¸n bé viªn chøc cã ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ phÐp hµng n¨m theo chÕ ®é quy ®Þnh, ®­îc nhµ tr­êng cÊp phÐp n¨m ®Ó ®i th¨m th©n nh©n (cha mÑ, vî chång con) bÞ èm ®au, tai n¹n ph¶i ®iÒu trÞ hoÆc qua ®êi)  ®­îc hç trî theo ®iÒu kiÖn kinh phÝ cña nhµ tr­êng tïy theo møc ®é xa, gÇn nh­ng kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

Môc 4. Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng vµ th«ng tin tuyªn truyÒn liªn l¹c: 5% = 35.050.000®

          - TiÒn ®iÖn ,n­íc : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan ®iÖn lùc. ­íc tÝnh: 3.500.000®/th¸ng

- TiÒn c­íc phÝ §T c¬ quan, Thùc hiÖn møc kho¸n tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000®/ phßng ( ¸p dông ®èi víi nh÷ng phßng, bé phËn ®­îc nhµ truêng trang bÞ ®iÖn tho¹i

 C­íc intenet, b¸o chÝ VV : Thanh to¸n theo yªu cÇu thùc tÕ , theo UNT cña c¬ quan nhµ cung cÊp dÞch vô

          - Chi phÝ dÞch vô c«ng céng kh¸c: chi theo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®­îc nhµ tr­êng phª  duyÖt.

Môc 5. VËt t­ v¨n phßng dù kiÕn 8% = 56.080.000®

           - V¨n phßng phÈm cho CB-GV-NV :+ Møc kho¸n cho mçi CB-GV  lµ : 150.000®/ng­êi/n¨m

           - V¨n phßng phÈm cho v¨n phßng , phßng chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n: thùc hiÖn mua s¾m cÊp ph¸t b»ng vËt t­ (  ¸p dông ®èi víi c¸c phßng, bé phËn chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n thùc hiÖn møc kho¸n kh«ng qu¸ 200.000®/phßng/th¸ng tïy theo nhu cÇu sö dông)

        

          - Riªng , c¸c lo¹i vËt dông v¨n phßng dïng chung , thanh to¸n theo nhu cÇu thùc tÕ  .

          - Mua s¾m dông cô v¨n phßng vµ c¸c vËt t­ v¨n phßng kh¸c : theo nhu cÇu thiÕt thùc cña nhµ tr­êng , thanh to¸n theo hîp ®ång kinh tÕ vµ hãa ®¬n thùc tÕ.

       

  Môc 6: Héi NghÞ : Dù kiÕn: 8%: 56.080.000®

C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

Bao gåm c¸c néi dung sau nh­ sau:

      - In, mua tµi liÖu phôc vô héi nghÞ : Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh

      - Trang trÝ héi tr­êng, Chôp ¶nh l­u niÖm kh«ng qu¸: 2.000.000®/lÇn

      - Chi tæ chøc tiÕp kh¸ch mêi dù  héi nghÞ (nÕu cã) kh«ng qu¸ 120.000®/ ng­êi/ lÇn

      - TiÒn n­íc uèng ®¹i biÓu dù héi nghÞ, häp héi ®ång, häp trung t©m : Møc chi tèi ®a 40.000®/ng­êi/ngµy. 20.000®/ ng­êi/buæi

       - Chi kho¶n  thuª m­ín kh¸c nh­ thuª r¹p ngoµi trêi, thiÕt bÞ ©m thanh lín, khÈu hiÖu, b¨ng z«n, thuª gi¶ng viªn b¸o c¸o viªn :Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh. Kh«ng qu¸ 7.000.000®/lÇn

Môc 7. C«ng t¸c phÝ 3% : 21.030.000®

         C¨n cø vµo th«ng t­ sè 40/2017TT-BTC ngµy 28/04/2017 cña Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ , chÕ ®é chi tæ chøc c¸c héi nghÞ

                                              

       - Thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho chuyªn m«n theo yªu cÇu nhiÖm vô cña c¬ quan hoÆc cã giÊy mêi , giÊy triÖu tËp ... cña c¬ quan cÊp trªn , kh«ng thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho c¸c tr­êng hîp ®i tham quan, ®i phÐp, ®i ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn .

        - Chøng tõ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ lµ giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi , giÊy triÖu tËp

 

* §i c«ng t¸c ngoµi huyÖn trong thµnh phè, vµ c«ng t¸c t¹i thµnh phè

        - C¶ ngµy : 60.000® ®Õn 100.000®/ ngµy tïy theo n¬i ®Õn c«ng t¸c, kho¶ng  c¸ch, qu·ng ®­êng tõ n¬i ®i ®Õn n¬i ®Õn c«ng t¸c

        - 1/2 ngµy = 50% møc trªn

  -  C¸c chÕ ®é vÒ l­u tró tiÒn thuª phßng nghØ t¹i n¬i c«ng t¸c : Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc.

* L­u ý: chøng tõ thanh to¸n CTP gåm giÊy ®i ®­êng do thñ tr­ëng ®¬n vÞ ký, cö ®i c«ng t¸c kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp, lÞch ph©n c«ng theo ®óng quy ®Þnh

* Kho¸n c«ng t¸c  phÝ :

        - Møc kho¸n : 500.000®/ th¸ng, ¸p dông cho hiÖu tr­ëng, kÕ to¸n

        - Møc kho¸n : 300.000®/ th¸ng , ¸p dông cho phã hiÖu tr­ëng

        - Møc kho¸n : 200.000®/th¸ng , ¸p dông cho nh©n viªn v¨n th­

        - Møc kho¸n : 150.000®/ th¸ng , ¸p dông cho thñ quü

        * Quy ®Þnh thanh to¸n c«ng t¸c phÝ:

  - TiÒn c«ng t¸c phÝ  kho¸n ®­îc thanh to¸n theo th¸ng hoÆc theo quý

 

Môc 8.Chi phÝ thuª muín gi¸o viªn, lao ®éng vÖ sinh, dÞch vô vµ c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng: dù kiÕn 8% = 56.080.000®

1. Chi phÝ thuª muín ph­¬ng tiÖn lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ thuª muín kh¸c. §Ó phôc vô c¸c nhiÖm vô cña nhµ tr­êng . Chi theo nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh( Thanh to¸n theo hîp ®ång cña nhµ tr­êng).

2. Chi thuª m­ín lao ®éng vÖ sinh vµ thuª m­ín thªm gi¸o viªn gi¶ng d¹y ( nÕu cã): møc thuª m­ín kh«ng qu¸ 3.500.000®/ng­êi/th¸ng

 

Môc 9 Chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn dù kiÕn 6%: 42.060.000®

        - Thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ söa ch÷a nhá tµi s¶n , m¸y mãc trang thiÕt bÞ ®å dïng chuyªn m«n ph¸t sinh trong thêi gian sö dông .

       - Mäi tµi s¶n trong nhµ tr­êng ®­îc giao tr¸ch nhiÖm cho bé phËn thiÕt bÞ vµ ng­êi ®­îc ph©n c«ng theo dâi, b¸o c¸o vµ lËp kÕ ho¹ch, ®Ò xuÊt sña ch÷a

 

Môc 10. Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n ngµnh dù kiÕn: 20% = 210.300.000®

Bao gåm c¸c néi dung sau

1.  Chi c«ng t¸c chuyªn ®Ò båi d­ìng chuyªn m«n gåm:

-  Båi d­ìng Chuyªn ®Ò t¹i së GD:  05 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi 100.000®/ ng­êi /C§ .

-  Båi d­ìng chuyªn ®Ò t¹i phßng: 10 C§ x 02 ng­êi/C§. Møc chi: 70.000®/ng­êi/C§

-  Båi d­ìng triÓn khai C§ t¹i tr­êng: gåm 18C§ (09 C§ tæ Tù nhiªn vµ 09 C§ tæ XH). Møc chi:

+ Ng­êi triÓn khai, b¸o c¸o: 60.000®/ng­êi/C§ (18 chuyªn ®Ò)

+ Ng­êi dù (häc): 30.000®/ng­êi/C§  (cã 18 chuyªn ®Ò)

2. Chi c«ng t¸c thi gi¸o viªn giái  gåm:

 -  Thi GV giái cÊp tr­êng: Tæ chøc thi 06 m«n:

  Båi d­ìng GV tham gia thi: møc: 100.000®/ng­êi/m«n

 -  Thi GVG côm: Dù thi 6 m«n:

 + Nép kinh phÝ (phÝ, lÖ phÝ) t¹i côm:  Theo phiÕu thu thùc tÕ

 + Båi d­ìng GV tham gia thi, 200.000®/ng­êi/m«n

  + Ng­êi hç trî: møc: 100.000®/ ng­êi/m«n

 + V¨n phßng phÈm, ®å dïng… phôc vô thi  tèi ®a 500.000®/m«n

 -  Thi gi¸o viªn giái cÊp huyÖn: dù thi 03 m«n

  Møc chi båi d­ìng GV tham gia thi: 300.000®/ng­êi/ m«n. ng­êi hç trî: 100.000®/m«n

- V¨n phßng phÈm, ®å dïng…phôc vô thi. Tèi ®a 500.000®/m«n

3. Chi c«ng t¸c thi HS giái cÊp côm, huyÖn  gåm:

- Nép kinh phÝ (PhÝ, lÖ phÝ): líp 9: 09 m«n VH, 05 m«n kü thuËt , líp 8: 9 m«n, líp 6,7: 03 m«n theo phiÕu thu thùc tÕ

4. Chi c«ng t¸c båi d­ìng (d¹y «n luyÖn) häc sinh giái :

 Gåm: 29 ®éi tuyÓn, kÕ ho¹ch d¹y mçi ®éi tuyÓn =10 buæi. Møc chi 100.000®/buæi/GV

( Cã kÕ ho¹ch, lÞch ph©n c«ng chuyªn m«n)

5. Chi kinh phÝ c¸c héi ®ång, ban tæ chøc thuéc c«ng t¸c chuyªn m«n Gåm:

-  Héi ®ång xÐt tèt nghiÖp THCS

+ Møc chi chÕ ®é: chñ tÞch héi ®ång: 190.000®/ngµy. Phã Chñ tÞch: 180.000/ngµy. c¸c uû viªn: 140.000®/ngµy. B¶o vÖ, phôc vô: 80.000®/ngµy.

+ C¸c kho¶n chi nh­ v¨n phßng phÈm, chÌ n­íc, thuèc ytÕ vv quy ®inh kh«ng qu¸ 2.000.000®/héi ®ång               

-  Héi ®ång tuyÓn sinh líp 6 vµ H§ tuyÓn sinh vµo líp 10, héi ®ång thi gi¸o viªn giái, häc sinh giái : c¸c kho¶n chi, møc chi: nh­ trªn

-  C¸c ban tæ chøc nh­ Héi khoÎ phï ®æng, héi thi v¨n nghÖ, héi thi CNTT, ®å dïng, c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 26/3, 20/11 vv.

Kho¶n chi, chÕ ®é chi: nh­ trªn.

6. Chi c«ng t¸c thi ®å dïng, CNTT gåm :

- Chi hç trî kinh phÝ lµm ®å dïng quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/ tæ CM/lÇn

- Båi d­ìng GV tham gia thi: 100.000®/ng­êi/ngµy

-  Thuª VËn chuyÓn ®å dïng tham gia thi côm, huyÖn. quy ®Þnh kh«ng qu¸ 500.000®/lÇn

7. Chi c«ng t¸c TDTT cÊp tr­êng, côm, huyÖn  gåm:

- Mua dông cô, ph­¬ng tiÖn:  quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/lÇn

- Chi båi d­ìng träng tµi, gi¸m kh¶o møc chi: 100.000®/ng­êi/ngµy

- Chi cho HS tham gia: 20.000®/HS/ngµy.

- Chi thuª hÊn luyÖn viªn, hoÆc GV trùc tiÕp tËp luyÖn c¸c ®éi tuyÓn: møc chi kh«ng qu¸ 200.000®/ng­êi/ngµy.

- Thuª m­ín vËn chuyÓn ®i thi cÊp côm, huyÖn: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 700.000®/lÇn

- C¸c chi phÝ kh¸c: quy ®Þnh kh«ng qu¸ 1.000.000®/kú

8. Chi c«ng t¸c phæ cËp GD:

- Chi båi d­ìng cho gi¸o viªn ®i ®iÒu tra phæ cËp trong ®Þa ph­¬ng tïy theo néi dung c«ng viÖc chÕ ®é båi d­ìng do l·nh ®¹o nhµ tr­êng phª duyÖt

*L­u ý : trong mçi ho¹t ®éng tr­¬ng tr×nh chuyªn m«n c¸c bé phËn chuyªn m«n ph¶i lËp kÕ ho¹ch, dù to¸n, cã lÞch c«ng t¸c, lÞch ph©n c«ng ®Çy ®ñ

9. Chi häc tËp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n

Nhµ tr­êng khuyÕn khÝch c¸n bé, viªn chøc ®i häc ®Ó n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Thêi gian ®i häc båi d­ìng vÒ qu¶n lý, n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô do nhµ tr­êng cö th× ®­îc thanh to¸n tiÒn CTP, tµi liÖu vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2.000.000®/ng­êi/lÇn

§èi víi tr­êng hîp tù ®i häc  båi d­ìng, n©ng cao : Nhµ tr­êng kh«ng hç trî kinh phÝ                                           

 10. Chi mua s¾m thªm s¸ch, tµi liÖu chuyªn m«n ®å dïng d¹y häc :  §­îc mua s¾m hµng n¨m , nh»m  phôc vô chuyªn m«n. Yªu cÇu c¸c tæ chuyªn m«n ,bé phËn, c¸ nh©n cã nhu cÇu mua bæ sung th× lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ nhµ tr­êng

ChØ thùc hiÖn mua s¾m khi nhµ tr­êng ®· phª duþÖt kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt

 dù kiÕn kho¶n kÝnh phÝ nµy = 30.000.000®

 11 :  ChÕ ®é lµm thªm giê :

 

Thực hiện theo thông tư Số: 23

 ngày 23 /06/ 2015 của bộ Lao động thương binh xã hội

 

Môc 11. Chi ®Çu t­ mua s¾m tµi s¶n trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n

Dù kiÕn: 20% = 140.200.000®

Trong n¨m 2019 nhµ tr­êng dù kiÕn : ®Çu t­ mua s¾m c¸c tµi s¶n,m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c«ng t¸c t¸i c«ng nhËn tr­êng chuÈn quèc gia nh­:
       
- M¸y tÝnh,  m¸y ph¾c ,m¸y quÐt vv

       - Bµn ghÕ v¨n phßng , häc sinh

       - ThiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc,

       - Lµm thªm nhµ ®Ó xe cho häc sinh

Ph­¬ng thøc mua s¾m : Thùc hiÖn theo quy ®Þnh mua s¾m tËp trung , hoÆc nhµ tr­êng tæ chøc mua theo nhu cÇu cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n.

Tæ chøc häp thèng nhÊt trong trung t©m,  ký kÕt hîp ®ång mua s¾m, nghiÖm thu giao nhËn qu¶n lý tµi s¶n cho tõng c¸ nh©n bé phËn. Thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é mua s¾m, qu¶n lý tµi tµi s¶n c«ng

Môc 12. Chi kh¸c : Dù kiÕn 3% = 21.030.000® ( bao gåm c¸c kho¶n chi ph¸t sinh kh«ng n»m trong  néi dung c¸c môc trªn)

Môc 13.Chªnh lªch thu chi :

    §èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp , tr­êng lµ mét ®¬n vÞ c«ng lËp tù ®¶m b¶o mét phÇn kinh phÝ ho¹t ®éng

Sau khi ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi phÝ ,nÕu cã chªnh lÖch thu chi th× sÏ bæ sung, ®iÒu chØnh vµo dù to¸n n¨m sau  vµ cã thÓ chi bæ sung  thu nhËp t¨ng thªm cho ng­êi lao ®éng, trÝch lËp quü phóc lîi, khen th­ëng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh 

II. Nguån thu chi  kh¸c

1.Quü ®oµn ®éi

 1. Dù to¸n tæng sè thu c¶ n¨m: 6.007.000®
 2. PhÇn chi

- Chi mua s¸ch, b¸o, tµi liÖu chuyªn m«n c«ng t¸c ®éi : 30%

- Chi hç trî khuyÕn häc : 20%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ®oµn ®éi : 50%

2.Quü ch÷ thËp ®á                                 

 1. Dù to¸n sè thu c¶ n¨m: 5.340.000®

      B, PhÇn chi

- Chi t¨ng c­êng c«ng t¸c kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho HS : 30%

- Chi hç trî, tÆng quµ cho HS ngÌo c¸c ngµy lÔ, tÕt : 30%

- Chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn c«ng t¸c ch÷ thËp ®á : 40%

4.Quü d¹y thªm, häc thªm

- Thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§-UBND ngµy 25/6/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc d¹y thªm häc thªm trªn ®Þa bµn TP Hµ néi  vµ quyÕt ®Þnh sè 51/2013/Q§-UBND ngµy 22/11/2013 cña UBND Thµnh phè Hµ néi: Ban hµnh quy ®Þnh vÒ thu, sö dông c¸c kho¶n thu kh¸c trong c¸c c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng c«ng lËp cña thµnh phè Hµ Néi

- Dù to¸n thu chi quü d¹y thªm häc thªm

 + PhÇn thu: Tæng thu: 586.976.000®

 +PhÇn chi :

 1. Chi gi¸o viªn trôc tiÕp gi¶ng d¹y70%

 2. Chi t¨ng c­êng, söa ch÷a CSVC vµ phôc vô c«ng t¸c d¹y vµ häc 15 %:  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung nh­ : söa ch÷a th­êng xuyªn tµi s¶n,  mua v¨n phßng phÈm, tr¶ c«ng lao ®éng vÖ sinh vv)

3. Chi qu¶n lý, c«ng t¸c thu nép, hå s¬ sæ s¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n: 15%  ( trong ®ã bao gåm c¸c néi dung: C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh, c«ng t¸c thu nép quü, c«ng t¸c lËp hå s¬, sæ s¸ch thanh quyÕt to¸n thu chi tµi chÝnh)

C- TrÝch dÉn vµ sö lý quü

1/ Quy ®Þnh vÒ trÝch lËp c¸c quü

       Sau khi ®· hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc  vµo mçi quý trong n¨m. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ , phÇn chªnh lÖch ®­îc x¸c ®Þnh lµ kinh phÝ qu¶n lÝ hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®­îc.

        Kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sö dông theo thø tù nh­ sau:

                 + Bæ sung thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé ,c«ng chøc, viªn chøc .

                 + Chi khen th­ëng cho tËp thÓ , c¸ nh©n cã thµnh tÝch.

                 + Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi trong c¬ quan.

                 +  Chi trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho ng­êi lao ®éng                                             

                 + Chi thªm cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ .

                 +  TrÝch lËp Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp ( nÕu cã)

2/ Sö dông c¸c quü:

- Sau khi ®· ®¶m b¶o ®µy ®ñ c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng th­êng xuyªn sè kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ ®­îc dïng ®Ó chi thu nhËp t¨ng thªm, hoÆc trÝch lËp quü khen th­ëng, quü phóc l¬i  vµ sö dông nh­ sau:

1/ Quü thu nhËp t¨ng thªm :

          §Ó ®éng viªn c¸n bé , c«ng chøc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ , c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña trong quý , nÕu xÐt thÊy c¬ quan cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm ®­îc kinh phÝ , thñ tr­ëng c¬ quan 

 

c¨n cø  vµo møc kinh phÝ tiÕt kiÖm ®ùîc , vµo kÕt qu¶ xÐt ph©n lo¹i , A, B, C  theo ®ît thi ®ua cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng ®Ó quyÕt ®Þnh t¹m chi thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé , c«ng chøc theo ®ît  thi ®ua vµo mçi quý trong n¨m

sau khi x¸c nhËn chÝnh x¸c kinh phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ xem xÐt ®iÒu chØnh l¹i sè thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé c«ng chøc , ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ sè kinh phÝ thùc tÕ tiÕt kiÖm trong n¨m , sÏ ph¶i trõ vµo sè tiÕt kiÖm ®­îc n¨m sau.

Dù to¸n , møc chi thu nhËp t¨ng thªm:

         - Lo¹i A ®­îc h­ëng 150.000®/th¸ng

         - Lo¹i A-     ®­îc h­ëng: 70%

         - Lo¹i  B      §­îc h­ëng : 50%  

         - Lo¹i C       ( Kh«ng hoµn thµnh)            : Kh«ng ®­îc h­ëng

2/ Quü khen th­ëng

         -  Quü khen th­ëng dïng ®Ó khen th­ëng , ®ét xuÊt cho tËp thÓ , c¸ nh©n lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®ù¬c  Héi ®ång Thi ®ua khen th­ëng cÊp trªn c«ng nhËn mµ kh«ng l»m trong néi dung cña phÇn 1 quy chÕ nµy.

Dù to¸n , møc chi:

+ C¸ nh©n kh«ng qu¸: 500.000®/ng­êi/lÇn

+ TËp thÓ cã thµnh tÝch ®ét : 2.000.000®/lÇn

                                                   

                                                         Ch­¬ng III

Tæ Chøc Thùc hiÖn

I- Quy ®Þnh xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt khi sö dông vuît qu¸ møc kho¸n.

                   - C¨n cø vµo c¸c néi dung chi tiªu ®­îc x©y dùng trong quy chÕ chi tiªu néi bé cña ®¬n vÞ , nÕu bé phËn hoÆc c¸ nh©n sö dông v­ît ®Þnh møc tiªu chuÈn quy ®Þnh th× phÇn v­ît sÏ kh«ng ®­îc thanh , quyÕt to¸n

II- Quy ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn

                  - Sau khi quy chÕ chi tiªu néi bé ®­îc th«ng qua toµn thÓ c¸n bé viªn chøc trong ®¬n vÞ nhÊt trÝ cao th× mäi thµnh viªn trong ®¬n vÞ tõ BGH , gi¸o viªn ,®Ðn nh©n viªn ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy.

                  - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã sù bæ phèi hîp gi÷a nhµ tr­êng vµ c«ng ®oµn , nÕu cã v­íng m¾c , cÇn bæ sung thªm vµo quy chÕ ®Òu ph¶i th«ng qua Héi §ång gi¸o dôc.

                  - Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh nh÷ng néi dung chi do thay ®æi ®Þnh møc , tiªu chuÈn th× sÏ ®­îc bµn b¹c , thèng nhÊt trong ®¬n vÞ ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp.

III- Quy chÕ nµy ®­îc thùc hiÖn trong n¨m 2020 vµ ®· ®­îc th«ng qua héi ®ång nhµ tr­êng

                                                         Thèng NhÊt,   ngµy 06   th¸ng  01  n¨m 2020

  Ng­êi lËp                    Chñ TÞch C«ng §oµn               HiÖu tr­ëng

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan