A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM

 

UBND HUỆN THƯỜNG TÍN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 12/QĐ-THCS TN                                         Thống Nhất, ngày 17 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công và giao nhiệm vụ cho các bộ phận

 Năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐNG NHẤT                           

 

          Căn cứ Luật giáo dục 2005, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 13/5/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

          Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Thông tư liên tịc 03/2006/TTLT-BTC-BNV của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công và giao nhiệm vụ cho các bộ phận, cá nhân quản lý đơn vị từ năm học 2019-2020. (Có bản phân công kèm theo)

Điều 2: Quyết định và bản phân công, phân nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hiệu trưởng, các cá nhân quản lý bộ phận và mọi thành viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị thi hành nghiêm chỉnh bản phân công này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

- Như điều 3 (TH)

- Phòng GD&ĐT (BC)

- Lưu VT                                                                          Hồ Chí Can

 

BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

( Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-THCSTN ngày 17/8/2019)

 

          1. Hiệu trưởng:(Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Trường THCS năm 2011 và pháp lệnh công chức quy định ). Cụ thể:

           - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; Tổ chức chỉ đạo; Tổ chức thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch và phương pháp, giải pháp tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra.

           - Tổ chức, xây dựng bộ máy QL trong đơn vị. Đảm bảo mọi quyết định đưa ra được thi hành triệt để và có hiệu quả cao.

           - Là chủ tài khoản của đơn vị. Trực tiếp kiểm tra, giám sát bộ phận tài vụ. Đảm bảo nguồn ngân sách hoạt động của đơn vị, chi trả đúng chế độ cho CB,GV,NV và kịp thời quyết toán với các cấp.

           - Chịu trách nhiệm về đầu tư ngân sách dành cho tu sửa, mua sắm mới CSVC cho đơn vị.

           - Thực hiện công tác đối ngoại và công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

           - Trực tiếp làm công tác huy động kinh phí trong nhân dân, học sinh và các nguồn lực khác để đầu tư cho giáo dục tại đơn vị.

           - Quản lí CSVC hiện có của đơn vị (Phân bổ, bảo quản, báo cáo...)

           - Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức công tác Kiểm tra nội bộ và báo cáo, tổng hợp. Giao chỉ tiêu kiểm tra toàn diện cho các bộ phận chuyên môn thay mặt HT kiểm tra, đánh giá

           - Chỉ đạo, tổ chức điều tra và tổng hợp báo cáo công tác PCGD THCS hàng năm.

          2. Phó Hiệu trưởng: (Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Trường THCS năm 2011). Cụ thể:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn cụ thể như: Phân công giảng dạy, lập TKB, đề xuất các kiến nghị sử dụng đội ngũ GV. Theo kế hoạch chung của Nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện  quy chế chuyên môn của Tổ, khối và của Giáo viên như: Cập nhật sổ điểm, sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng, học bạ, sổ mượn đồ dùng thiết bị, giáo án... chịu trách nhiệm việc kí xác nhận kiểm tra vào các loại sổ sách chuyên môn nêu trên.

- Cùng với tổ trưởng (Tổ phó) tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại tay nghề GV hàng kỳ, hàng năm.

- Phụ trách công tác dạy, học nghề

- Giao chỉ tiêu dự giờ, kiểm tra chuyên đề cho các tổ để cùng thực hiện và báo cáo tổng hợp hàng tháng, hàng kỳ, cả năm.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khoá về chuyên môn nhằm giáo dục toàn diện HS.

- Cùng Hiệu trưởng thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu chuyên môn cần đạt tới hàng năm theo phương châm giữ vững và phát huy thành tích đă đạt được của năm học trước.

- Cùng Hiệu trưởng thực hiện công tác PCGD THCS và phối kết hợp với Đoàn - Đội làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho HS. Kết hợp với công đoàn trường làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho CB, GV và nhân viên, tiến tới cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm  trước hiệu trưởng  và cấp trên về các phần việc được giao.

          3. Tổ trưởng và Tổ phó tổ chuyên môn:

          * Tổ trưởng:

- Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn cấp tổ được giao.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ của cả năm học để thực hiện các mục tiêu giáo dục như: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học; Kế hoạch hoạt động ngoại khoá; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề - Toàn diện; Kế hoạch dự giờ, đánh giá tay nghề tổ viên; Kế hoạch làm đồ dùng giảng dạy ...

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và cấp trên: V/v đánh giá, phân loại GV, bình xét thi đua của tổ mình hàng năm. Đảm bảo tính pháp lí và dân chủ, công bằng, công khai trong tổ.

          * Tổ phó:

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các phần việc mà tổ trưởng giao.

- Cùng với tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của tổ.

- Thay mặt tổ trưởng điều hành các hoạt động của tổ khi tổ trưởng vắng mặt và được uỷ quyền hoặc được BGH giao.

          4. Đoàn - Đội :

          * Bí thư Đoàn TN CSHCM:

- Là thành viên trong hội đồng thi đua khen thưởng, HĐ kỷ luật giáo viên và học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên và đội viên. Theo tinh thần chỉ đạo của chi bộ đảng và của BGH. Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra cho ngành giáo dục.

- Phối hợp, kết hợp với đội TN TPHCM làm tốt công tác chữ thập đỏ và các công tác từ thiện khác nhằm động viên đoàn viên, HS  học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phải cân đối, có tính giáo dục, động viên.

- Tham mưu, đề xuất với BGH các phương án hoạt động và phối hợp hoạt động.

          * Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

- Là phó ban thi đua (Phần thi đua HS). Là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật GV-HS.

- Giúp BGH xây dựng các giải pháp nhằm động viên, khuyến khích HS tích cực học tập và rèn luyện. Đề xuất các giải pháp, phương pháp, phương thức đánh giá thi đua hàng tuần, hàng tháng của cá nhân HS và tập thể lớp.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội hàng tháng, hàng kỳ và cả năm. Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo hoạt động hàng tháng với BGH, với cấp trên.

- Tham mưu, đề xuất với BGH các nhân lực cần huy động cho các hoạt động Đội.

- Thay mặt Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công tác thi đua hàng tuần của các cá nhân HS và tập thể lớp.

- Chịu trách nhiệm trước BGH, chi bộ Đảng về hiệu quả  hoạt động của liên đội do bản thân phụ trách.

- Lập dự trù kinh phí chi cho hoạt động Đội trong năm học và chịu trách nhiệm về sử dụng và lấy chứng từ, thời gian quyết toán số kinh phí đă được thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

          5. Chủ tịch và Ban chấp hành công đoàn.

- Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được ghi trong Điều lệ công đoàn.

- Là Phó ban thi đua nhà trường (Phần CB,GV và NV): Có trách nhiệm yêu cầu đoàn viên công đoàn đăng kí thi đua ngay từ đầu năm. Tổ chức bình xét thi đua học kỳ và cả năm theo đúng các tiêu chuẩn do hội đồng thi đua các cấp quy định. Có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét thi đua với cấp trên.

- Tổ chức, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động (Chế độ nâng lương, nghỉ thai sản...) đúng pháp luật và đúng quy chế tổ chức lao động.

- Xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội công chức, viên chức hàng năm để tŕnh trước đại hội biểu quyết.

- Cùng BGH kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn trong đơn vị.

- Sử dụng nguồn kinh phí công đoàn công khai, công bằng đúng hướng dẫn và có tính động viên thúc đẩy cá nhân, tập thể vươn lên.

          6. Giáo viên, Giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện các nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ trường THCS năm 2011.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ do BGH phân công, do tổ chuyên môn giao và do các đoàn thể giao (chi bộ Đảng, Công đoàn,Đoàn - Đội...)

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn bài, chuẩn bị dụng cụ giảng dạy, cập nhật các thông tin chuyên môn vào hồ sơ chuyên môn của trường, lớp, cá nhân đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn chính khoá và ngoại khoá. Tích cực trong việc tự học, tự rèn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn.

- Thực hiện công tác PCGD THCS theo sự phân công của BGH. Chịu trách nhiệm về các số liệu điều tra, tổng hợp mà bản thân phụ trách.

          7. Nhân viên:

           * Kế toán:

- Tham mưu với Hiệu trưởng các giải pháp thu hút các nguồn đầu tư kinh phí cho đơn vị. Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng,đủ và kịp thời cho người lao động.

- Giúp Hiệu trưởng cân đối các khoản phải chi trong năm. Chịu trách nhiệm quyết toán các khoản chi với cấp trên. Lưu giữ hồ sơ chứng từ quyết toán theo đúng luật kế toán thống kê.

- Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, đoàn thể có sử dụng kinh phí hoàn thành hồ sơ, chứng từ quyết toán. Từ chối chi, quyết toán khi không đủ chứng từ hoặc hồ sơ chi không hợp lệ.

- Báo cáo hàng tháng với Hiệu trưởng các khoản chi trong tháng. Giúp Hiệu trưởng nắm rõ số kinh phí đã chi và còn lại.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thu, nộp các khoản tiền BHYT, BHTT của GV và HS. Giải quyết các đề nghị thanh toán BHYT, BHTT của GV và HS.

- Thực hiện tốt việc thu từ cá nhân, trích từ ngân sách về đóng BHXH, BHYT và chuyển khoản cho các cơ quan BHXH, BHYT đúng quy định, đúng thời gian.

- Thực hiện việc thu, nộp các loại quỹ đóng góp đúng chế độ và theo đúng quy định.

- Trực tiếp lập sổ tài sản và theo dõi việc sử dụng tài sản của trường. Tham mưu, đề xuất với HT các giải pháp bảo quản, sử dụng tài sản của đơn vị. Hàng tháng cùng HT,thủ quỹ quyết toán các khoản quỹ.( Nghỉ 01 ngày trong tuần)

          * Văn Thư:

- Nhận công văn, thư báo hàng ngày. Thực hiện việc vào sổ các công văn đi. đến  và lưu trữ, bảo quản các loại công văn đi đến. Thực hiện chế độ thong tin 2 chiều giữa nhà trường và các cơ quan liên quan.

- Thực hiện công tác soạn thảo công văn, báo cáo, thống kê khi được lănh đạo đơn vị yêu cầu.

- Theo dõi, ghi chép, thống kê việc sử dụng hồ sơ lớp học (Sổ điểm lớp, sổ đầu bài) . Tham mưu cho lănh đạo đơn vị các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Quản lí hồ sơ học sinh (Học bạ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ cho người học...)

- Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.( Nghỉ 01 ngày trong tuần)

          * Thư viện:

- Tham gia các hoạt động đoàn thể trong đơn vị 

- Thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ thư viện trường học: Lập sổ theo dõi việc mượn ,trả tài liệu giảng dạy và học tập; Lập sổ theo dõi xuất, nhập các loại tài liệu được cấp hoặc được bổ sung; sắp xếp, vệ sinh các loại sách, tài liệu...

- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo thư viện theo quy định.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo đơn vị các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.( Nghỉ 01 ngày trong tuần)

       * Thiết bị:

- Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thiết bị: Lập đầy đủ các loại sổ theo quy định: sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng lên lớp của GV vv. Đôn đốc GV thực hiện công tác cập nhật thông tin mượn, sử dụng thiết bị đồ dùng theo quy định. Lập sổ theo dõi việc cung ứng thiết bị được bổ sung hàng năm, giúp lănh đạo đơn vị nắm bắt được nhu cầu kinh phí, thiết bị cần tu sửa, mua sắm bổ sung hàng năm. Thường xuyên vệ sinh thiết bị đồ dùng và phòng thiết bị. Sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đồ dùng thiết bị, thuận tiện cho người lấy sử dụng, dễ kiểm tra, dễ vệ sinh, làm thêm đồ dùng đơn giản (Kẻ, vẽ) do GV yêu cầu.

- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công. .( Nghỉ 01 ngày trong tuần)

     * Y tế trường học:

- Thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế trường học: Lập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh; Thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu học sinh, CBGVNV khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng đưa nạn nhân, bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa chạy. Thông báo đến gia định bệnh nhân tình hình sức khỏe ... sau khi đã đưa bệnh nhân đến cơ sở chữa chạy. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đơn vị; Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm dụng cụ y tế, thuốc phòng ... tại đơn vị. Chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chứng từ quyết toán số kinh phí đã được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Cùng với kế toán đơn vị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHYT, BHTT cho CBGVNV và học sinh trong đơn vị.

- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo đơn vị phân công. .( Nghỉ 01 ngày trong tuần)

       * Nhân viên bảo vệ:

- Làm các công việc theo hợp đồng lao động.

-  Làm việc theo lịch phân công của ban giám hiệu nhà trường.

      * Nhân viên tạp vụ

- Làm các công việc khác như :

+ Đánh trống cho GV và HS ra vào lớp theo thời gian biểu do BGH giao.

+ Vệ sinh, quét, dọn phòng Hội đồng, khu vực sân trường và nhà vệ sinh

+ Đun nước, lau rửa ấm chén phòng Hội đồng.

- Tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị tổ chức, phát động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban lãnh đạo đơn vị phân công.

( Ghi chú: Nhân viên làm việc hành chính 8 giờ/ngày. Mỗi tuần làm việc 5 ngày).

          Trên đây là bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng giáo dục năm học 2019 - 2020 và những năm học tiếp theo. Đề nghị các bộ phận, cá nhân thi hành đúng các nhiệm vụ trên.

 

                        HIỆU TRƯỞNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan