A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

------------------

Số:       QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

---------------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp và liên ngành;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Công văn của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thường Tín về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hồ Chí Can, Hiệu trưởng,  Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Lê Xuân Nam. Phó hiệu trưởng. Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Các ủy viên:

- Bà Lương Thị Thạo, Tổ trưởng tổ KHXH

- Ồng Nguyễn Ngọc Vụ, Tổ trưởng tổ KHTN

- Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch công đoàn

- Ông Mai Văn Thiều, Tổng phụ trách đội

- Ông Nguyễn Văn Quân, Tổ phó tổ KHTN

- Bà Phạm Thị Hương, Tổ phó tổ KHXH

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng tổ văn phòng

- Bà Nguyễn Mai Phương, Phó chủ tịch công đoàn

- Ông Hồ Văn Hợp, Tổ phó tổ văn phòng

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Hiệu trưởng:

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên toàn quốc.

- Chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ phận nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh này.

2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các bộ phận, địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hàng ngày báo cáo hiệu trưởng, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. ban chỉ đạo và các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

HỒ CHÍ CAN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan